Hoppa till huvudinnehåll

IVAS på Berzelius grundskola

Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen vänder sig till elever i år 7-9 med autismspektrumdiagnos.

Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.

Information om IVAS

IVAS Grund för elever i årskurs 7-9 finns på Berzeliusskolan, Ekholmsskolan och Ljungsbroskolan. På Berzeliusskolan, som är en högstadie- och gymnasieskola med ca 1550 elever, är IVAS verksamhet uppdelad på tre klasser; årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9. I klasserna arbetar speciallärare/specialpedagog, ämneslärare och assistenter. Även vissa av övriga Berzeliusskolans ämneslärare är kopplade till IVAS. Eleverna har tillgång till SYV, kurator och skolsköterska, på samma sätt som övriga klasser på skolan. IVAS personal har kontinuerlig fortbildning i hur man bemöter elever med neuropsykiatriska funktionshinder och får också handledning. Klassernas upptagningsområde är i första hand Linköpings kommun, men i mån av plats kan även elever från övriga kommuner i Östergötlands län erbjudas plats.

Målgrupp

Aktuell elev ska ha lyfts i skolans elevhälsoteam och adekvata anpassningar och särskilt stöd ska ha getts på skolan. Rektor för aktuell elev ansvarar för att utreda och klargöra elevens behov. I samråd med verksamhetschef på sektionen för resurs och stöd kan en intresseanmälan om övergripande särskild undervisningsgrupp skickas in. 

Till grund för intresseanmälan ligger rektorns utredning om särskilt stöd.
Utredningen ska innehålla:

 • Psykologisk bedömning/utredning
 • Pedagogisk utredning
 • Tidigare och pågående åtgärdsprogram
 • Social bedömning

Samt vid behov

 • Flerspråkighetens kartläggningsmaterial

För att kunna genomföra placering i gruppen krävs följande:

 • Fastställd diagnos, autism
 • Adekvata anpassningar och stöd ska ha gjorts på skolan

Antagning

Antagning av elev till någon av IVAS klasser görs av en speciell antagningsgrupp inom sektionen för resurs- och stödverksamhet, efter inlämnad intresseanmälan av elevens rektor. Elev och föräldrar bjuds sedan in till oss för presentation av verksamheten och planering av inskolning.

Mål och vision

Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan.

Mål för verksamheten
Eleven ska mötas med respekt och förståelse utifrån sin funktionsnedsättning.
Undervisningen ska vara anpassad efter varje elevs individuella behov.
Målet är att eleven ska:

 • vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal.
 • ges möjlighet att lyckas med skolarbetet och därmed få ökat självförtroende och en bättre självkänsla.
 • ta ansvar för sitt lärande.
 • få insikt om sin funktionsnedsättning.
 • respektera normer och värden på skolan och i samhället.
 • utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och personligt/socialt utifrån sina förutsättningar.

Betyg

Verksamheten följer de nationella kursplanerna för grundskolan och betygskriterierna kan studeras på skolverkets hemsida

Arbetssätt och organisation

Grunden i undervisningen baseras på att eleven känner trygghet i den lilla gruppen och får chans att lyckas i sitt skolarbete. Om förutsättningar finns och eleven så önskar kan han/hon till viss del följa undervisningen i stor klass. Undervisningen följer grundskolans läroplan och timplan. Vissa elever följer inte den vanliga timplanen utan har anpassad studiegång.

Arbetet med eleverna

 • Skapa trygghet genom tydlig struktur på skoldagen och dess innehåll. Rutiner och förberedelser är viktiga.
 • Anpassa undervisningssätt och skoltid utifrån varje elevs förutsättningar och behov.
 • Mer tid för hemkunskap för att träna elevernas självständighet. Eleverna får under årskurs 8 och 9 arbeta med hemkunskap ett längre pass en gång i veckan.
 • Utöver idrott har vi schemalagda promenader, som också ger tillfälle till social samvaro.
 • Livskunskap, ett eget ämne, där vi bland annat arbetar med självkännedom/självkänsla, samspel, etik, människokunskap/empati.
 • Sociala berättelser/ Seriesamtal, för att på ett lättförståeligt och konkret sätt hjälpa eleverna att förstå sociala sammanhang.
 • Kontakt med IVAS Gymnasium. I årskurs 9 görs studiebesök på IVAS Gymnasium för att förbereda eleverna på eventuellt fortsatta studier där.

Samarbete med vårdnadshavare

En förutsättning för elevens utveckling är ett gott samarbete mellan hem och skola. Vi har

 • ett föräldramöte per termin.
 • ett utvecklingssamtal per termin och uppföljningssamtal vid behov.
 • tät kontakt via mejl och telefon.

Kontakt

Gunilla Axelson, specialpedagogisk koordinator, IVAS
Telefon: 013 - 26 30 61

Senast uppdaterad den 15 september 2023