Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Vi har mycket god kontroll på eleverna kunskaper genom de fortlöpande bedömningar, diagnoser och/eller tester som varje lärare genomför i alla ämnen. Eftersom läs- och skrivutvecklingen är så viktig genomför vi screeningtester i läsning och skrivning flera gånger per år. Syftet är att få en likvärdig bedömning av elevernas utveckling och att identifiera elever i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen. Behovet av särskilt stöd aktualiseras när en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Bildpuff inloggning för elever

 

Vem kontaktar jag om jag anser att mitt barn har svårigheter i skolarbetet?

Kontakta i första hand klassläraren. Det finns speciallärare och annan elevvårdspersonal knuten till varje klass som man kan rådgöra med. Det går självklart också bra att kontakta rektor.

Vad händer sedan?

Skolan gör en kartläggning av elevens svårigheter men tittar också på vad som fungerar bra och elevens starka sidor. Om man bedömer att eleven behöver särskilt stöd beslutas att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Det utformas i samförstånd med vårdnadshavare.

Om skolan och vårdnadshavare har olika åsikter om beslut och åtgärder kan vårdnadshavare överklaga skolans beslut till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vilket stöd erbjuder skolan?

Stöd kan ges i alla ämnen, i klassrummet, i grupp eller enskilt. Det är vanligt att elever får stöd i läsning, skrivning eller matematik. Stödet kan även innebära att man får tillgång till ett hjälpmedel eller att anpassningar görs i klassrummet. 

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt speciallärare knutna till varje klass. Teamet har också tillgång till skolläkare. De skilda kompetenserna ska ge möjlighet att se hela elevens behov och ge rektor stöd i arbetet med att alla elever ska klara studierna och att främja deras lärande, utveckling och hälsa.

Senast uppdaterad den 19 juni 2019