Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Vi vill här informera om elevhälsoarbetet på Slestadsskolan så att du som läsare får en inblick i arbetet kring elevhälsa. Målet med elevhälsan är att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Elevhälsan ansvarar för att undanröja hinder i elevens lärande och utveckling.

En tråd formar ett hjärta

 

Michael Johansson - Rektor

013- 20 60 44

Åsa Aldin - Specialpedagog

013- 29 49 45

Emma Lönn - Specialpedagog

013- 20 60 09

Rebecca Rydberg Norman -  Skolsköterska

Arbetar på skolan måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar 8-16

013- 20 78 41, 0725 - 74 01 03 

Jennifer Bolton Colliander  - Kurator

Arbetar på skolan tisdagar och varannan fredag (udda veckor) 8-16

013- 20 77 45

Daniel Gustafsson - Psykolog

0738 - 10 61 41 

                                                                     

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, främst genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Detta arbete börjar i elevens lärmiljö. Skolans elevhälsoarbete utgår från ett salutogent perspektiv och med ett nyfiket förhållningssätt till elevers upplevelse. Relationen mellan vuxna och elever är avgörande i detta arbete.

Teamet träffas varje vecka och i samband med dessa möten finns det möjlighet för skolans personal att få konsultation.

Skolans och elevhälsans arbete styrs av skollagen och enligt den ska elevhälsan:

- Omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

- Ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

- Främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

- Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

- Erbjuda hälsobesök.

(skollagen 2010:800, 2 kap, 25§)

 

Roller inom elevhälsan

Pedagogerna är de som har störst påverkan på elevernas lärmiljö och har därmed en viktig roll och stort ansvar i elevhälsouppdraget.

Rektor Michael Johansson leder elevhälsoarbetet. Rektor fattar beslut och fördelar resurser i verksamheten.

Skolkurator Jennifer Bolton Colliander representerar elevhälsans psykosociala insatser. Kuratorn arbetar hälsofrämjande och förebyggande med elevernas trygghet och trivsel på skolan samt med elevernas generella mående. Kuratorn stöttar vid behov i samordningen med andra aktörer såsom socialförvaltning, polis samt barn och ungdomspsykiatrin.

Skolsköterskan heter Rebecca Rydberg Norman och representerar elevhälsans medicinska insatser. Alla elever erbjuds exempelvis hälsobesök och vaccinationer. Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Skolsköterskan har journalföringsplikt och tystnadsplikt.

Specialpedagogerna på skolan heter Emma Lönn och Åsa Aldin. De stöttar pedagogerna i kartläggningar och pedagogiska utredningar samt ansvarar för dokumentationen av det särskilda stödet i F-6 och samordnar stödinsatser i verksamheten. Andra arbetsuppgifter består i handledning/konsultation och arbete med enskilda elever, främst de med behov av sociala stödinsatser. 

Skolpsykologen heter Daniel Gustafsson och representerar elevhälsans psykologiska insatser. Psykologen arbetar med handledning/utbildning av personal, organisationsutveckling, observationer, kartläggning och utredning av elever.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 mars 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: