Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola - Valla

Välkommen till Öppna förskolan i Valla för föräldrar och barn i åldrarna 0-5 år. Vi erbjuder en pedagogiskt stimulerande miljö med möjlighet till både aktivitet och avkoppling. På Öppna förskolan kan du få gemenskap med andra föräldrar och ditt barn kan leka och göra nya upptäckter. Här kan både vuxna och barn knyta nya kontakter.

Öppna förskolan Valla, en tvåvånings tegelbyggnad med buskar framför.

 

Våra öppettider 

Just nu välkomnar vi sex vuxna/tillfälle. Anmälan kan göras till telefon 013-20 69 54 från klockan 08:00 dagen innan eller samma dag till aktivitet du vill vara med på.

From måndag 30 augusti kommer all verksamhet för 0-12 månader att vara inomhus och ersätta barnvagnspromenaderna. Se öppettider på respektive Öppen förskolas Instagram. Vi tar emot max 6 antal vuxna besökare.

Uteverksamhet samling utanför Öppna förskolans entré.

Måndag

13:00-15:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Tisdag

09:00-11:00 Annan verksamhet

13:00-15:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Onsdag

09:00-11:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

13:00-15:00 Babyöppet för barn mellan 0-12 månader

Torsdag

09:00-11:00 Babyöppet för barn mellan 0-12 månader

13:00-15:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Om öppna förskolan

Öppna förskolan tillhör Familjecentralen Valla, som är en mötesplats för barnfamiljer och där Öppna förskolan, BVC och Råd och Stöd samverkar. Målet med Familjecentralen är att ge stöd i föräldraskapet och följa barnets utveckling och hälsa. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Valla familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Valla familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodvalla@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 08

Besöksadress: Westmansgatan 25, Linköping (se karta)

Besöksadress : Westmansgatan 25, Linköping

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcvalla https://www.linkoping.se/fcvalla

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Öppen förskola - Valla

Till e-postformulär för Öppen förskola - Valla

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 54

Besöksadress: Westmansgatan 25b (se karta)

Besöksadress : Westmansgatan 25b

Postadress: Öppen förskola - Valla
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcvalla https://www.linkoping.se/fcvalla

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Senast uppdaterad den 2 september 2021