Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Utvecklingsplan

I Förskolor Skäggetorps gemensamma utvecklingsplan beskrivs områdets vision, systematiska kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering, övergripande och prioriterade mål samt metoder. Gemensam handlingsplan finns även gällande IKT.

Vision och värdegrundsarbete

Visionen ”En förskola för alla där människor och kunskap växer” fungerar som ett paraply för vårt förhållnings- och arbetssätt. Som ett extra stöd för att arbeta med visionen har förskolorna i området också samarbetskontrakt/vår förskolas värdegrund. Varje förskola reviderar årligen sin Plan mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som har ansvar för vad.

Kvalitetsrapport

Dokumentation är en förutsättning för att kartlägga verksamheten och identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Verksamhetens resultat ska följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till forskning och beprövad erfarenhet. Kvalitetsrapporten är arbetslagens verktyg för dokumentation och uppföljning.

IKT-plan

Barnen i förskoleverksamheten ska med stöd av pedagogerna kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnå målen i läroplanen. Vilken roll förskolechefer, pedagoger och barn har i detta beskrivs i Handlingsplan för IKT som är gemensam för Skäggetorps förskolor.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, det vill säga hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

Senast uppdaterad den 8 oktober 2021