Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

På förskolan Rotegatan 10 finns fyra avdelningar. Från hösten 2020 har vi ändrat åldersfördelningen på avdelningarna. Vi har ändrat från 1-5 år på varje avdelning till två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Se mer information under kontakt. Förskolan har närhet till Tinnerö eklandskap som ger rika tillfällen för naturupplevelse.

 

Förskolan Rotegatan 10 har två avdelningar för de yngre barnen, Humlan och Fjärilen, samt två avdelningar för de äldre, Gräshoppan och Grodan. Gemensamt har alla grupper tillgång till en fantastisk ateljé och ett stort rörelserum. Förskolan har tillagningskök och egen kock.

Vi arbetar efter och utformar verksamheten utifrån förskolans läroplan Lpfö 18. Pedagogernas olika kompetenser såsom språk, matematik, utomhuspedagogik, sång och musik implementeras i vår verksamhet.

Leken

Lek ute och inne har stort utrymme i vår verksamhet. Barnen får möjlighet att på ett naturligt sätt träna sin sociala kompetens, sitt språk, använda fantasin och bearbeta upplevelser. Vi vuxna finns hela tiden till hand för att stimulera, delta och ingripa vid konflikter som barnen själva inte kan lösa. Lek ska ge glädje och kännas lustfyllt.

Språk

Det viktigaste för språket är det vardagliga samtalet. Vi pratar mycket med barnen, lyssnar och besvarar deras frågor. Vi arbetar i smågrupper med material som främjar språkutvecklingen. Vi sjunger mycket och använder rim och ramsor. 

Matematik

Att tydliggöra matematik ingår som en del i vår vardag. Barnen uppmuntras att sätta ord på matematiska erfarenheter genom att till exempel sortera, mäta och räkna.

Naturvetenskap och Teknik

För att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap arbetar vi med tema Luft och tema Vatten. Varje tema innehåller ett trettiotal olika experiment. Vissa experiment utförs som en demonstration i dialog med barnen, ofta uppbyggt kring en berättelse av något slag. Forskning har visat att en berättelse runt ”fenomenet” man vill visa är ett viktigt stöd i inlärningsprocessen. Andra experiment utför barnen, där det ges utrymme att lösa problem, bygga och konstruera. Grundprincipen för arbetet med temat utgår från barnens erfarenheter och frågeställningar om naturvetenskapliga och tekniska företeelser. Därefter låter vi experimenten vara vägledande till nya kunskaper och förståelse kring hur omvärlden fungerar.

Sång och Musik

Vi sjunger och spelar i både stora och små grupper. Sång och musik stimulerar barns utveckling när det gäller tal, språk, motorik och kroppsuppfattning. Vi vill skapa en gruppkänsla där barnen får en god "jaguppfattning" och social träning – musik för glädjens skull.

Rörelse

Det är viktigt för inlärningen att barn rör på sig och utvecklar motoriken. Utomhus stimuleras barnen att balansera, klättra och hoppa. Vi erbjuder även aktiviteter som rörelselekar och gymnastik.

Skapande

För att stimulera barnens fantasi och finmotoriska utveckling får barnen prova och känna på olika material till exempel papper, kritor, vattenfärg, lera, sax och lim. 

Postadress: Förskolan Rotegatan 10
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskrotegatan10 https://www.linkoping.se/fskrotegatan10

Rektor: Lena Johansson
Telefon: 013-20 79 91

E-post: [email protected]

Biträdande rektor: Madeleine Velander
Telefon: 013-29 40 54

E-post:[email protected]

Senast uppdaterad den 11 maj 2023