Hoppa till huvudinnehåll

Klasser och arbetslag

Genom att arbeta i arbetslag blir både barn och personal väl kända för varandra. Våra olika kompetenser i personalgruppen tillgodoser elevernas olika behov och främjar deras totala utveckling, vilket skapar en trygghet.

Till varje arbetslag i skolan finns det fritidshem knutna. De finns och verkar i lokaler i nära anslutning till klassrummen.

Personalen på fritids arbetar tätt tillsammans med lärarna och finns i de flesta fall även med under skoldagen.

Ljungs skola är en liten skola, med en stor skolas resurser, belägen i en naturnära omgivning på landet strax utanför Ljungsbro samhälle.
Här går förskoleklass och årskurs 1.

Baskunskaper och tidiga insatser

Vi satsar främst på baskunskaper (sv, ma, eng). Redan i förskoleklassen börjar träning för ökad språklig medvetenhet, samt träning av antal och begrepp (sv, ma). Vi tränar barnen successivt att ta ansvar för sin egen inlärning. All inlärning bygger på livslångt lärande. I det livslånga lärandet är tilltro till den egna förmågan mycket viktig.

Genom tidiga insatser förebyggs tal-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

I de lägre klasserna ges stort utrymme för lek, både den fria och den organiserade. Rörelse och lek befrämjar inlärning och social utveckling.

Vi integrerar musik och bild och form i den dagliga verksamheten, eftersom kunskap befästs bättre om vi använder alla våra sinnen. Genom de estetiska ämnena ger vi också barnet möjlighet att utveckla sin kreativitet, och få tillfälle till emotionell upplevelse. Vi tar gärna del av kulturella evenemang som vi blir inbjudna till.

Samarbete med fritidspersonal

Vid flera tillfällen i veckan samarbetar lärare och fritidspersonal med barnen under skoldagen. Detta samarbete sker på olika sätt. Antingen är vi flera vuxna i barngruppen eller så delar vi gruppen i mindre delar. Det ger personalen möjlighet att få en helhetssyn på barnet. Genom detta samarbete får barnet också en helhet i sin arbetsdag, och får möjlighet att vistas i mindre grupp.

Vi månar om skolans traditioner, vilket innebär bland annat följande aktiviteter:

  • Glassfest vid läsårets start
  • Utflykter i skogen
  • Luciafirande i matsalen
  • Skoljoggen
  • Gemensam skolavslutning vid skolans amfiteater
  • Temaarbete 

I årskurs 4-6 arbetar vi tätt tillsammans med våra klasser för att skapa gemenskap och trygghet. Vår inställning är att alla barn är allas barn vilket innebär att vi ofta undervisar i varandras klasser så att alla elever känner oss pedagoger.

Skoljoggen utmed kanalen är ett annat tillfälle att vara ute och vi utnyttjar gärna Olstorp för vintersport och orientering. Cykelturerna till fågeltornet vid Roxen är också en återkommande aktivitet.

Vårt övergripande mål är att alla, förutom tillräcklig inhämtning av kunskaper och färdigheter, ska känna trygghet, glädje och gemenskap. Ett led i detta är att vi arbetar med gemensamma normer, regler och förhållningssätt till varandra. Ljungsbro skola skall vara en trygg arbetsplats för alla.

Gott samarbete och många glada skratt kännetecknar arbetslaget.

Senast uppdaterad den 18 september 2023