Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Utredning

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. (3 kap 8§ Skollag (2010:800)

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller den som rektor har överlåtit beslutanderätten till. (3 kap 9§)

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Undervisningen är frivillig.  Modersmålsundervisning förekommer i olika former. Det vanligaste är att undervisningen äger rum utanför skoltid. I grundskolan går det även att studera ämnet modersmål som så kallat elevens val eller som språkval.

Varför ska man studera modersmål?

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

Vem kan få studiehandledning?

Kommunen anordnar studiehandledning för de elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och kunna följa kursplanen.

Studiehandledning skall:

  • Vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen
  • Ge eleven termer och begrepp på båda språken
  • Öka elevens möjligheter att uppnå målen

Stöd i alla ämnen

Föräldrar och skola samtalar om elevens/barnets behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Samma villkor

Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne i grundskolan för elever som har ett annat modersmål än svenska. Målet är att eleverna skall kunna använda det svenska språket på samma sätt som de elever som har svenska som modersmål. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor.

Utökade möjligheter

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan ger genom ämnet svenska som andraspråk eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer.

Svenska som andraspråk i grundskolan

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev. Svenska som andraspråk ska anordnas för:

  1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål
  2. elever som har svenska som modersmål och som kommer
    från en skola utanför Sverige
  3. utlandsfödda elever som har svenska som huvudsakligt
    umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk.

Elever i grundskolan som läser svenska som andraspråk har möjlighet att även välja detta som språkval i årskurs 6-9. 

Senast uppdaterad den 27 januari 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: