Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola/ familjecentral - Lambohov

En mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer

Arrendegatan 92 Öppen förskola Lambohov

 

Våra öppettider

Från och med måndag 30 augusti kommer all verksamhet för 0-12 månader att vara inomhus och ersätta barnvagnspromenaderna. Se öppettider på respektive Öppen förskolas Instagram. Vi tar emot max 6 antal vuxna besökare.

Måndag 

09:00-12:00 

Ute på förskolans gård, 0-2 år

13:00-15:00

Ute på Öppna förskolans gård, 0-5 år

Tisdag

09:00- 11:00

Föräldragrupp, vägledande samspel. Anmälan krävs.

13:00-15:00

Inne på Öppna förskolans, 0-12 månader.

Onsdag

09:00-11:00 

Ute på Öppna förskolans gård, 0-5 år.

Torsdag

09:00-11:00

Inomhus på Öppna förskolan. 0-12 månader.    

13:00-15:00

Ute på Öppna förskolans gård 0-5 år

Fredag

09:00-12:00 

Ute på Öppna förskolans gård 0-2 år

13:00-15:00

Pappa öppet

Ute på Öppna förskolans gård

Här erbjuder vi böcker, bollar bilar, sandlek och samtal, ibland även sångstund.

Anpassad verksamhet

Vi har nu anpassat vår verksamhet på grund av rådande läge med Covid-19, corona pandemin. Max antal i vår verksamhet är sex besökande vuxna.

Även hos oss gäller:

Vi håller avstånd till varandra. Vi tvättar händer ofta och noggrant. Barn och vuxna som uppvisar tecken på förkylning ska stanna hemma och vara hemma till de varit symtomfria i två dagar.

Välkomna!

Johanna och Cattis

Öppna förskolan i Lambohov- Lammet

Till Öppna förskolan Lammet kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Här arbetar förskollärarna Johanna och Cattis som erbjuder planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, t.ex. sångstunder. Du har själv ansvar för barnet när ni är här.

Telefonnummer till öppna förskolan 013-20 60 98

Öppna förskolan är en del av familjecentralen vilket innebär att vi samarbetar med BVC samt Råd & Stöd. Vi har tillsammans föräldragrupper och tematräffar.

Följ oss gärna på instagram där vi heter öppnaförskolanlambohov. Här lägger vi upp aktuell information om vår verksamhet.

Vägledande samspel

Vi erbjuder föräldragrupp i vägledande samspel.

Vägledande samspel är ett program som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen mellan dig och ditt barn och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver.

Vi vänder oss till dig som har barn 0-5 år. Som förälder kan man känna sig osäker och vilja ha stöd i sitt föräldraskap. Se det här som ett tillfälle att prata föräldraskap med andra föräldrar i en liten grupp.

Vi kommer att erbjuda grupper dag- och kvällstid. Barn under 1 år kan följa med på träffarna.

Plats: Öppna förskolan Lambohov Arrendegatan 92.

Max 8 deltagare i varje grupp.

Vi träffas en gång i veckan.

För mer information och frågor kontakta Johanna Fahlgren eller Cattis Leander på telefonnummer 013-206098 eller via mail se nedan.

Ord från tidigare deltagare: ”mer tålamod, givande, gemenskap, trevligt, inspirerande, samhörighet, lärorikt, roligt, tydligt, dela erfarenheter, få nya perspektiv, bli bekräftad som förälder, stärkande”

Välkomna

Pappaöppet

Är du pappa och har barn i åldern 0- 5 år? Då är du och ditt/dina barn välkomna till Pappaöppet på Lambohovs Öppna förskola Arrendegatan 92.

Här kan ni som pappa träffa andra pappor och barn.

Till Öppna förskolan kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och delta i planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, t. ex sångstund. Du har själv ansvar för ditt/dina barn när ni är här.


Fredagar klockan 13:00- 15:00

Barn ålder 0- 5 år

Föranmälan krävs, tidigast onsdag samma vecka. Har du frågor eller vill anmäla dig så ring 013-20 60 98. 

Johanna och Cattis

Första tiden träff

Välkomna till föräldraträffar för nyblivna föräldrar med barn 0-3 månader.

Här finns möjlighet att lära känna andra föräldrar och samtala kring föräldraskapet och den första tiden.

Träffarna är ett samarbete mellan BVC och Råd och Stöd. Inbjudan och anmälan sker via BVC.

På barnavårdcentralen arbetar distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

 • hembesök
 • hälsoundersökningar
 • vaccinationer
 • rådgivning/stöd i föräldrarollen
 • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped.

Vissa besök är förlagda i öppna förskolans lokaler.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Lambohov familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Lambohov familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radochstodlambohov@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 98

Besöksadress: Arrendegatan 92, Linköping (se karta)

Besöksadress : Arrendegatan 92, Linköping

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Lambohov
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fclambohov https://www.linkoping.se/fclambohov

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Öppen förskola - Lambohov

Till e-postformulär för Öppen förskola - Lambohov

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 98

Besöksadress: Arrendegatan 92A (se karta)

Besöksadress : Arrendegatan 92A

Postadress: Öppen förskola - Lambohov
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fclambohov https://www.linkoping.se/fclambohov

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Senast uppdaterad den 17 september 2021