Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Här hittar du information om hur vi arbetar mot kränkande behandling i skolan.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, det vill säga hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

Skolans rutiner för anmälan vid misstanke om kränkande behandling

 • Elever och föräldrar kan anmäla kränkande behandling till vem som helst i personalen.
 • När det gäller misstankar om att vuxen kränker barn är det rektor som ansvarar för utredningen.
 • Anmälan och utredning ska dokumenteras och rapporteras till rektor och biträdande rektor.
 • Rektor rapporterar skyndsamt diskriminering/kränkning vidare till huvudmannen samt sparar i W3D3.

Skolans rutiner för att utreda

 • Den som anmält ärendet ansvarar för att utredning blir genomförd av lämplig person.
 • Uppgifter som framkommit utreds noga, vårdnadshavare och mentor informeras. Trygghetsteamet kan vara involverade.
 • Vid upprepad kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier kontaktas alltid trygghetsteamet.
 • Utredning som görs ska ge en helhetsbild av situationen.
 • Detta sker genom samtal såväl med den/de som kränker som den som blivit utsatt och om möjligt tillsammans med båda parter.
 • Åtgärder ska formuleras. Stöd av trygghetsteam eller elevhälsoteam kan erbjudas.
 • Åtgärder följs upp tills ärendet anses kunna avslutas.
 • Avslut av ärende görs när effeker av åtgärder anses fullgoda och den utsatta eleven är trygg.
 • Dokumentation av utredningen läggs i låst mapp på I: där pedagoger som behöver har åtkomst.
 • När utredningen avslutas mailas den till rektor som sparar i W3D3.
 • Utredningarna följs upp regelbundet på arbetslagsträffar samt gemensamt trygghetsteam och EHT.

 

Senast uppdaterad den 19 juli 2021

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: