Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Här kan du ta del av vår IT-policy, hur vi jobbar mot kränkande behandling i vår skola samt våra ordningsregler.

Varje anställd och elev får tillgång till en användaridentitet till datorn och
nätverket varefter hen kan utnyttja olika tjänster som erbjuds både
inom och utanför skolans datasystem. För att detta skall kunna ske krävs
vissa användarregler.

Naturligtvis gäller även vår skolas trivselregler vid arbete med datorer i
datasal och på övriga platser.

 1. Password / lösenord är personlig egendom !
 2. Du får bara försöka få tillgång till nätverksresurser du har rätt till.
 3. Du skall arbeta så Du ej stör eller avbryter den avsedda användningen av datorer och nätverk.
 4. Bara IT-ansvarig får installera programvara.
 5. Skolans datorer skall i första hand användas för skolarbete. Detta innebär att den som ska göra ett skolarbete alltid har företräde till en dator.
 6. Du skall vara rädd om IT-utrustningen och sparsam med papper.
 7. Du skall vara rädd om den datorbaserade informationen.
 8. Du skall handla så Du inte göra intrång i andra användares privatliv.
 9. Du skall handla så Du inte förolämpar eller förnedrar andra personer.
 10. Du får bara befatta dig med material som ej innehåller pornografi, rasism och våld.
 11. Den som bryter mot fastställda regler kommer omedelbart att fråntas möjligheten att nyttja skolans nätverk och datorer. Målsman meddelas.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Ordningsregler på Ekholmsskolan

Ekholmsskolans ordningsregler

 • Jag lyssnar och rättar mig efter personalens instruktioner 
 • Jag hjälper och tar hjälp av andra 
 • Jag är rädd om mig själv och andra 
 • Jag är rädd om mina, andras och våra gemensamma saker 
 • Jag använder ett vårdat språk och pratar i vänlig samtalston

Förväntningar på personalen som jobbar på skolan  

Lärande, trygghet, likvärdighet

Som personal på Ekholmsskolan arbetar vi tillsammans för att varje elev, varje dag, ska ha med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val livet. All undervisning utgår från att alla vill lära sig nya saker, bli positivt uppmärksammade, känna stolthet över sin prestation och där olikheter ses som en tillgång.

Förväntningar på dig som elev

Lärande  

 • Visa intresse och nyfikenhet att lära dig nya saker varje dag och i ett livslångt perspektiv.  
 • Jag passar tider, är på rätt plats med rätt material och med rätt inställning.

Trygghet 

 • Var nöjd över att du gör ditt bästa för dig själv och i samarbete med andra. Gör dina medmänniskor till sina bästa jag.  

Likvärdighet 

 • Utgå från att olika är normen. Respektera alla människors lika värde och möjlighet att utveckla sin egen personlighet.

 

Senast uppdaterad den 8 oktober 2021