Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Här finner du Ekängens skolors olika handlingsplaner, såsom likabehandlingsplan, ordningsregler och plan för studie- och yrkesvägledning.

Handlingsplaner Ekängens skolor

Likabehandlingsplan

På Ekängens skolor skall alla elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar och hedersrelaterat våld ska förekomma.

Var och en har ansvar att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda lärandemiljön och arbetsplatsen.

Alla elever och vuxna i verksamheten förväntas respektera detta och inte utsätta andra elever eller vuxna för något slags kränkande handlingar. Om sådant ändå sker förväntas varje anställd som får kännedom om detta att omedelbart agera enligt skolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Du kan läsa Ekängens skolors Likabehandlingsplan i dess helhet i länken längre ned.

Ordningsregler

Skollagen, kapitel 5, 5 § säger:

"Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler."

Du finner Ekängens skolors ordningsregler i länken nedan.

Plan för studie- och yrkesvägledning

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om Strategi för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och grundsärskola i Linköpings kommun.
Målsättning med strategin är:

  • Stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete
  • Ge en allsidig bild av hur arbetslivet fungerar
  • Skolan har väl utvecklade kontakter med närsamhälle,företag och arbetsliv
  • Studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar och en integrerad del i undervisningen

Ekängens skolors plan för studie- och yrkesvägledning finns länkat här nedanför.

Senast uppdaterad den 3 december 2018