Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Himnaskolan ligger en mil öster om Linköping i samhället Linghem. Skolan har cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Årskurs 5 och 6 tillhör Himnaskolan men har sin placering på Linghemsskolan. Det finns också fritidsavdelningar för elever i förskoleklass till årskurs 6.

Himnaskolan

 

Trygghet

Himnaskolan har elevråd, klassråd, rastråd och fritidsråd där eleverna är delaktiga i arbetet med att skapa trivsel och trygghet på skolan och fritidshemmen. Skolan har också en trivselgrupp som anordnar aktiviteter för att öka gemenskapen på skolan. Gruppen består av både elever och personal.

Lärande

Skolan arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen. Himnaskolan arbetar aktivt för att pedagogerna ska öka sina kunskaper och strategier för att arbeta språkutvecklande både i skola och fritidshem.

Respekt

På Himnaskolan accepteras inte trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Om detta förekommer agerar skolans personal snabbt tillsammans med skolans trygghetsteam. Skolan har även ett väl fungerande elevhälsoteam.

Skolrådet träffas 2-3 gånger per läsår och består av representanter från alla klasser samt personal och rektor. Skolrådsrepresentanterna förmedlar information om skolans verksamhet till vårdnadshavarna samt tar upp eventuella frågor från respektive klass.

Skolrådet är även med och reviderar skolans ordningsregler samt tar del av planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Himnaskolans elevråd har en representant från varje klass, år 2-6. De har möten varannan vecka, år 2-4 på Himnaskolan och år 5-6 på Linghemsskolan. Elevrådets mål är att förbättra skolan. De vill göra skolan trevligare, roligare och bättre för alla, både vad gäller utbildning och miljö.

Elevrådet värnar också om skolans traditioner, bland annat genom att planera julavslutningen på höstterminen och anordna elevrådets dag på vårterminen.

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020