Hoppa till huvudinnehåll

Trygghet

Blästadsskolans mål är att erbjuda varje elev trygghet så att möjlighet ges att utveckla vilja och lust att lära. Vi ser olikheter som en tillgång i kunskapsinhämtningen. Värdegrundsarbetet är en naturlig del av vårt vardagliga arbete tillsammans.

Vårt uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen
främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av
omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i
djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden,
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.
(Lgr11)

Mäta och utvärdera

Att mäta och utvärdera trygghet är svårt men genom våra attitydsundersökningar, som går ut till både vårdnadshavare och elever, får vi information om hur tryggheten på Blästadsskolan uppfattas. Vi utgår från resultatet av bland annat attitydsundersökningen, trivselenkät och trygghetsenkät när vi utvärderar och reviderar vårt kontinuerliga trygghetsarbete.

Ytterligare insatser

Utöver det vardagliga trygghetsarbetet genomför vi ytterligare insatser för att stärka tryggheten på Blästadsskolan:

  • Elever och pedagoger följer våra trivselregler. Eleverna lämnar in en underskriven talong vid varje nytt läsår som visar att både vårdnadshavare och elev tagit del av trivselreglerna.
  • Vi har cirkulerande rastvärdar, iklädda reflexvästar, ute på elevernas raster.
  • Vårt trygghetsteam arbetar efter en tydlig ärendegång och en ständigt uppdaterad handlingsplan. Trygghetsteamets insatser är ett komplement till pedagogernas redan påbörjade arbete.
  • Mentorer och undervisande lärare arbetar kontinuerligt med tryggheten i klassen och på skolan. Utöver detta arbetar en pedagog särskilt med förebyggande verksamhet och med riktade insatser gällande trygghet.
  • Vi arbetar sedan lång tid tillbaka med kamratstödjare, ett koncept från organisationen Friends. Två elever per klass är kamratstödjare. De stöttar i situationer som till exempel att bjuda in i lekar, säga stopp med mera. Kamratstödjarna träffar varandra i grupp där de får stöttning av ansvarig pedagog.
  • Som komplement till vår mobilfria policy samlar undervisande lärare på mellanstadiet in mobiltelefoner på morgonen. De förvaras under dagen i ett låst skåp och eleverna hämtar ut dem efter skoldagens slut. Självklart kan ni som föräldrar alltid ringa till skolan för att nå era barn vid behov. Vi hoppas med detta kunna erbjuda en tryggare miljö för eleverna så att de ges bästa, möjliga förutsättningar för maximalt lärande. 

Samverkan med hemmet

För oss är kontakten med vårdnadshavare otroligt värdefull. Det är när hem och skola tillsammans strävar mot samma mål som vi skapar de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli trygga som vuxna.

”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen” (Lgr11).

Senast uppdaterad den 15 mars 2023