Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Vi arbetar ständigt med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vi vill få våra elever att känna trygghet och gemenskap. I vårt arbete utgår vi från Planen mot kränkande behandling samt skolans ordningsregler.

Vist skolas ordningsregler  

För att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola förväntar vi oss att du:

 • Passar tiden
 • Lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats i kapprum på skolan och i fritidshemmets lokaler
 • Kommer förberedd till lektionen
 • Gör ditt bästa 
 • Använder ett vårdat språk
 • Är ute på dina raster
 • Håller rent och snyggt omkring dig

På vår skola är det inte tillåtet att:

 • Kränka eller skada någon
 • Störa lektioner eller annan pågående verksamhet
 • Lämna skolans område utan att säga till en ansvarig vuxen
 • Förstöra skolans eller andras ägodelar
 • Använda mobilfunktioner ( till exempel mobil eller mobilklocka) under skoltid

För säkerheten på skolan gäller följande:

 • Ingen snöbollskastning
 • Ingen kickbike, cykel eller inlines på skolans område
 • Vi spelar boll på anvisad plats
 • Vi har även separata regler gällande bandy- och fortbollsplanen

Konsekvenser (vad händer) om man bryter mot ordningsreglerna ?

Om man mot förmodan bryter mot en ordningsregel vidtar skolan åtgärder. Beroende på vad som inträffat görs olika momentet. Handlar det om kränkning kommer det utredas omgående enligt rutin. Gäller det medvetet skada av material hanteras det skyndsamt tillsammans med vårdnadshavare och elev. Vi arbetar i samverkan:

 1. Samtal med elev
 2. Samtal med vårdnadshavare
 3. Samtal med rektor

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021