Elevhälsa

Skolans rektorer finns med i elevhälsoteamet för att leda och utveckla arbetet. En mängd personer arbetar tillsammans för att möta elevernas behov av stöd på skolan.

Elevhälsoteamet

Se till att kontakter upprättas mellan hem och skola om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan och att anpassa resursfördelningen, stödåtgärderna utifrån den kartläggning lärarna gör av elevernas utveckling.

På skolan har vi ett förebyggande arbete för att motverka bland annat mobbning och användningen av tobak, alkohol och droger. Vårt trygghetsteam som består av pedagoger på skolan, kurator och skolsköterska träffas varje vecka och arbetar fram en likabehandlingsplan som sammanfattar vårt arbete för att alla elever ska känna sig trygga.   

Kontaktuppgifter

RektorTherese Wickman

013-205510

Bitr.RektorSofia Lundberg

013-262557

 

Skolsköterska

Vår Skolsköterska heter Susanne Almgren

Elever påVist skola erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Syftet med hälsobesöken är att besvara och förbättra hälsan och att tidigt upptäcka sjukdomar och andra hälsoproblem hos eleven.

Mellan hälsobesöken erbjuds kompletterande hälsokontroller, vid avvikelse konsulteras skolläkaren. Skolsköterskan genomför vaccinationer utifrån svenska nationella barnvaccinationsprogrammet.Schemalagda hälsokontroller och vaccinationer:Förskoleklass: Bedömning av hälsotillstånd utifrån inkommen hälsodeklaration. Hälsobesöket omfattar hälsosamtal, tillväxt-, syn-, hörsel – och testikelundersökning på pojkar.Årskurs 1: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (en injektion)

  • Årskurs 2: Tillväxtundersökning och hälsosamtal
  • Årskurs 4: Tillväxtundersökning, ryggundersökning och hälsosamtal
  • Årskurs 5: Vaccination flickor, mot humant papillomvirus

Eleverna kan även vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning som bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Skolsköterskan finns på Vist skola måndagar-Fredag.

Kontaktuppgifter

Skolsköterska Susanne Almgren

Telefon 013-205506

 

Speciallärare

Våra speciallärare heter Pia Dynewall, Ida Carlén och Maria Öberg Uhlin. Som speciallärare arbetar man med elever i behov av stöd. Det kan gälla extra anpassningar i klassrummet eller särskilt stöd riktat mot enskild elev/-elever i grupp. Som speciallärare arbetar man direkt ut mot elever men även handledande mot resurs och klasslärare. 

Alla speciallärare arbetar gemensamt utifrån behov men har sina särskilda kompetenser. Pia är specialiserad inom läs och skriv för de yngre eleverna i år F-3. Ida är riktad mot elever med matematiksvårigheter och arbetar mestadels även hon på lågstadiet. Maria Öberg Uhlin är riktad mot mellanstadiet och arbetar både inom svenska och matematik.

Pia Dynewall och Maria Öberg Uhlin är skolans specialpedagogiska koordinatorer och arbetar för att alla elevers behov identifieras och möts på bästa sätt. Detta kan göras genom samtal med eleven, lärare, vårdnadshavare eller annan personal i elevhälsan. Vid behov kan en pedagogisk kartläggning göras som syftar till att tydliggöra elevens situation och ge pedagogerna stöd i att hitta rätt insatser för att eleven ska uppleva lyckande, både i sin inlärning och i sin sociala situation i skolan. Som specialpedagogisk koordinator är samordningen kring detta en del av arbetet. 

Kontaktuppgifter

Speciallärare Pia Dynewall

Telefon 013-205510

 Speciallärare Maria Öberg-Uhlin

Telefon 013-205510

Speciallärare Ida Carlén

Telefon 013-205510

Skolkurator

Vår skolkurator heter Emelie Karlsson som för tillfället är föräldraledig och ersättare för Emelie är Ida Svensson.

Skolkuratorn är till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Ett samtal med skolkuratorn kan bland annat handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbing, svårigheter med att gå i skolan och samlevnadsfrågor. Skolkuratorn träffar eleven enskilt, i grupp eller i klasser.

Skolkuratorn kan även vara ett stöd för skolans personal och verkar för att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i syfte att nå målen för verksamheten.

Skolkuratorn arbetar förebyggande för att främja hälsan och undanröja hinder för lärande och utveckling hos elever med fokus på de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter Kurator

Ida Svensson

Telefon 013-294986

Kontaktuppgifter Kurator

Emelie Karlsson

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Rosita Storm

Skolpsykologen på Vist skola arbetar tillsammans med EHT för att alla elever på skolan ska få möjligheten till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på olika sätt hjälpa till att främja elevernas kunskapsutveckling i skolan.

Man utreder vid behov elever med speciella svårigheter och i syfte hitta rätt stödåtgärder i skolan. En utredning eller bedömning kan vara allt från observation i klassen, intervjuer med lärare och förälder samt individuell testning av eleven. Skolpsykologen ger även tillfälliga samtalsstöd till elever och föräldrar.

Skolpsykologen arbetar i förebyggande syfte för att understödja hälsa och röja undan hinder för elevernas lärande och utveckling i skolan.

Skolpsykologen ska även bidra med psykologiska kunskaper till skolan på organisationsnivå och bistå rektorn i skolans utvecklingsarbete. Man arbetar även med att ge handledning och konsultation, råd och stöd till skolans personal, både individuellt och i grupp.

Kontaktuppgifter Skolpsykolog

Rosita Storm

Telefon 013- 26 31 32, 073-08 13 132

 

Logoped

Vår logoped heter Hanna Axelsson

Kontaktuppgifter

Telefon 013-294151

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2018