Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghet och Trivsel

För att skapa en trygg och trivsam miljö arbetar vi både förebyggande och åtgärdande.

Vist skola Rockasocks

 

Trygghetsteamet

Vid kränkningar och konflikter kan lärare, elever och föräldrar vända sig till Trygghetsteamet för att få hjälp. Trygghetsteamet har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Det innebär att alla inblandade i konflikten hörs i samtal, enskilt eller i grupp beroende på ärendets art. Var och en får ge sin bild av situationen och överenskommelse skrivs om hur man ska gå vidare och när uppföljning ska ske. Vanligtvis sker uppföljning varje vecka tills att alla inblandade ser att en lösning nåtts.

 

Rastverksamhet – rasten är viktig!

Under förmiddagsrasten erbjuds rastaktiviteter. Rastaktiviteterna är frivilliga och erbjuds för hela skolans elever. På Vist skola arbetar vi aktivt genom leken för att stävja mobbing och kränkande behandlingar. Genom leken främjas också elevens fysiska aktivitet och lärande. Rastverksamheten är ett förebyggande arbete för en god miljö. Eleverna ska erbjudas varierade aktiviteter som främjar goda relationer, samarbete, kreativitet och fysisk aktivitet.

Senast uppdaterad den 13 mars 2020