Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan med universitet

För Linköpings kommun är universitets- och högskolesamverkan viktig för att utveckla den egna verksamheten och för att stärka tillväxten i kommunen och i regionen.

Studentsamverkan, näringslivssatsningar, kommunal verksamhetsutveckling och inte minst forsknings- och utvecklings (FoU) -satsningar i regionen kräver resursprioriteringar och medvetna val i den egna organisationen.

För att stärka det egna initiativet när det gäller samverkan med universitet och högskolor, har kommunstyrelsen antagit "Linköpings kommuns strategi för samverkan med universitet och högskolor".

Utifrån strategin har sedan varje nämnd och förvaltning ansvar att ta fram handlingsplaner med aktiviteter.

Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för att samordna och stödja förvaltningarna i deras kontakter med universitet och högskolor. Kommunledningsförvaltningen har också ett ansvar för att rapportera hela kommunens forsknings- och utvecklingsarbete till den politiska ledningen.

Samverkansavtal med Linköpings universitet 

Linköpings kommun och Linköpings universitet har sedan många år tillbaka ett omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. Med ett samverkansavtal tecknat 2021 avser parterna att stärka och utveckla sina goda och långsiktiga relationer samt förtydliga organisationen och formerna för samverkan.

Samverkan ska vara till nytta för såväl Linköpings kommuns verksamhet som för forskning, utbildning samt nyttiggörande och innovation vid Linköpings universitet. Samverkansavtalet ska därutöver främja tillkomsten av nya samarbetsprojekt mellan olika delar av Linköpings universitet och Linköpings kommun.

Linköpings kommun och Linköpings universitet avser att arbeta tillsammans i ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt stärka och utveckla samverkan inom följande utvalda områden.

Hållbar stadsutveckling

Verka för utveckling av en attraktiv stad som erbjuder varierade bostadsalternativ och en hållbar livssituation. Linköping ska vara en smart stad i framkant med stabil befolkningstillväxt med minskade ekologiska avtryck och med minskande segregation. Parterna ska tillsammans arbeta för att stärka varandras attraktivitet genom till exempel gemensam marknadsföring och synbarhet, såväl lokalt som internationellt.

Hållbar tillväxt

Verka för att stärka regionens konkurrenskraft genom ett aktivt engagemang i samverkan mellan näringsliv och universitet samt ett fokuserat innovations- och entreprenörskapsarbete. Båda parter gynnas av en regional tillväxt med en stark lokal förankring. Önskvärt är en ökad branschbredd och stärkt internationell konkurrenskraft i regionen och därmed en ökad funktionalitet på arbetsmarknaden med god tillgång till kompetens som följd.

Hållbar välfärd

Verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, demokratin och det aktiva samhällsengagemanget. Arbeta för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom till exempel kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang. Verka för tillgång till kompetens, både för kompetenshöjning av befintliga medarbetare och för kompetensförsörjning med nya medarbetare. Arbeta för att aktivt bidra till att sprida och nyttja kunskap, stärka varandras utveckling och attraktivitet och därigenom öka kvaliten i forskning och utbildning samt bidra till kunskapsutveckling för ständig förbättring och utveckling av de kommunala välfärdstjänsterna.

Inom alla utpekade områden ska samarbeten sökas som övergripande bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom framgångsrik tillämpning av forskning och utbildning i syfte att åstadkomma sociala, ekonomiska, miljömässiga eller kulturella effekter baserade på kunskap.

Europeiskt nätverk - EUniverCities

Linköpings kommun, Linköpings universitet och Norrköpings kommun deltar i EUniverCities, ett europiskt nätverk med i dagsläget 14 städer med universitet i samverkan. 

Officiellt har nätverket verkat sedan 2012 och består av ett antal medelstora europeiska städer och deras universitet som agerar tillsammans för ökad samverkan till gagn för hållbar tillväxt och utveckling.

Nätverket för främst samman städer och universitet med hög teknologisk profil och lyfter fram vikten av teknologisk utveckling, innovation och kunskapsuppbyggnad för smart, hållbar och inkluderande samhällsutveckling.

Nätverkets mål är att utbyta och sprida kunskap, kompetens och erfarenhet kopplad till stad- och universitetsamverkan som får spridning även till andra europeiska städer.

Handbok för samarbete mellan stad och universitet

Ett strategiskt samarbete mellan städer och deras universitet kan skapa stor nytta för både dem och samhället, genom bland annat innovationsutveckling och nyttiggörande av forskning. Men hur börjar man ett sådant samarbete och vad är viktigt att tänka på?

Linköpings kommun, Linköpings Universitet och Norrköpings kommun har genom nätverket EUniverCities varit med och tagit fram en handbok på temat, som lanserades i slutet av 2021.
Syftet är att ge inspirerande exempel och att guida städer och universitet i hur de kan bygga upp ett strategiskt samarbete, med vetskap om hur komplexa och mångsidiga dessa verksamheter är.

I handboken berättar flera medlemsstäder och universitet vad som har fungerat bäst för dem och delar även med sig av fallgropar och hur man kan undvika dem. Med en bredd av exempel ger handboken konkreta råd för olika grader av strategiskt samarbete mellan stad och universitet, med målet att skapa en hållbar samhällsutveckling.

Handboken är på engelska.

Projekt för hållbar stadsutveckling

Linköpings kommun har tillsammans med Linköpings universitet medverkat i ett internationellt projekt inom ramen för EUniverCities. Syftet med projektet har varit att vidareutveckla arbetssätt och samverkansformer för ökad tillväxt och utveckling i Linköpings kommun och i regionen.

En lokal arbetsgrupp arbetade under 2013-2015 lokalt, regionalt och internationellt med projektet. Gruppen bestod av representanter från Linköpings universitet, LIU Innovation, Vallastaden, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, Region Östergötland och Tillväxtverket. 

Resultatet av projektet återfinns i en gemensam handlingsplan "Lokal handlingsplan för utveckling av universitets- och studentstaden Linköping".

Lokal arbetsgrupp följer upp

Till stöd för det strategiska samverkansarbetet finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp etablerad. Gruppens arbete riktar bland annat in sig på utvecklande och uppföljning av förvaltningarnas handlingsplaner utifrån samverkansstrategin och samverkansuppdraget med universitet och högskolor. Gruppen är också del i samverkan inom ramen för det internationella nätverket EUniverCities Network. 

Lise-Lotte Wallberg Järvinen är samordningsansvarig för kommunens universitetskontakter, nätverkskoordinator och projektledare för EUniverCities.

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg - Universitets- och högskolesamverkan Planeringsstaben

Till e-postformulär för Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 64 51

Senast uppdaterad den 27 april 2023