Hoppa till huvudinnehåll

Direktanvisning Identiteten 2 Vallastaden

Linköpings kommun har under 2023 erbjudit exploatörer att lämna in förslag för direktanvisning av tilldelningsområde 9A (fastigheten Identiteten 2) i Vallastaden. Efter utvärdering av inkomna förslag har Samhällsbyggnadsnämnden 2024-02-14 fattat beslut om att ge Mård Lind Förvaltning AB direktanvisning för tilldelningsområdet.

Vy över Vallastadens taget med en drönare som visar alla  kvarter

 

Information

Linköpings kommun kan, i vissa särskilda fall, ge markanvisning genom direktanvisning. Vid en direktanvisning beslutar kommunen att mark ska anvisas en exploatör utan någon föregående anbudstävling. Direktanvisning kan initieras efter att en exploatör inkommit med förslag till kommunen.

En markanvisningstävling genomfördes 2022 där fastigheten Identiteten 2 ingick. Eftersom fastigheten då inte tilldelades erbjöd kommunen, under 2023, exploatörer att lämna in förslag för en direktanvisning.

Två exploatörer lämnade in förslag. Efter genomförd utvärdering av de inkomna förslagen fattade samhällsbyggnadsnämnden 2024-02-14 beslut om att ge Mård Lind Förvaltning AB direktanvisning för tilldelningsområdet.
2023 Vallastaden.png

Om utvärderingen av inkomna förslag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utvärderat förslagen utifrån inlämnat material. Förvaltningen har också genomfört kompletterande intervjuer med förslagsställarna. Utvärderingen har genomförts för att kunna ta ställning till om förslagen är tillräckligt bra för att motivera en direktanvisning samt att, vid behov, avgöra vilket av förslagen som är bäst lämpat för en direktanvisning.

Förslagen har utvärderats utifrån följande:

  • Tidplan för byggnation.
  • Exploatörens genomförandeförmåga.
  • Hur projektet löser frågor som rör social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Särskilt fokus har lagts på hur projektet bidrar till att komplettera och bredda bostadsutbudet i Vallastaden, hur projektet bidrar med levande bottenvåningar samt om byggnaderna inom projektet uppförs med träbyggnadsteknik.
  • Projektets ambitioner för nytänkande och innovation.
Efter genomförd utvärdering har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att båda förslagen är tillräckligt bra för att motivera en direktanvisning. Båda förslagen bedöms ha intressanta idéer kring social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet som motsvarar kommunens ambitioner i Vallastaden. Båda förslagen presenterar också intressanta ambitioner för nytänkande och innovation, men inom helt olika områden. 

Förvaltningen anser att Mård Lind Förvaltning AB har lämnat det sammantaget bästa förslaget av följande anledningar:
  • Mård Lind Förvaltning AB har redovisat en tidplan som innebär färdigställda bostäder under kvartal 4 2026. Denna tidplan är inte förknippad med några reservationer.
  • Mård Lind Förvaltning AB har genomfört tidigare projekt i Vallastaden på ett bra sätt, där bolaget har färdigställt projektet innan avtalad tid samt levererat de utfästelser som man utlovade i markanvisningsanbudet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Mård Lind därmed har en bevisad genomförandeförmåga. 

 

Senast uppdaterad den 29 februari 2024