Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsmark

Linköpings kommun välkomnar företag som vill etablera sin verksamhet här. På ett flertal platser i kommunen finns det möjlighet att köpa eller arrendera mark för handel, industri, kontor eller annan verksamhet.

Näringsliv och tillväxt, som är en del av Linköpings kommun, hjälper dig som söker mark för byggnation, lämplig lokal för din nystartade verksamhet eller vill starta nytt företag.

Företagsservice

Linköpings kommuns lotsfunktion för företag. Vi hjälper vi dig och ditt företag med era frågor. 

Till e-postformulär för Företagsservice

Telefon: 013-20 61 00

Öppettider: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Öppettider: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hos oss får du svar på dina frågor senast inom två arbetsdagar.

Upplåtelse-, överlåtelseformer

Kommunen kan tillhandahålla tomter med äganderätt, tomträtt samt i vissa fall upplåta mark som arrende.

Före markförsäljningen

Innan försäljning eller upplåtelse med tomträtt genomförs, kan en detaljplan behöva upprättas och tomten avstyckas. För att kunna inteckna och belåna fastigheten krävs att köparen betalat köpeskillingen, fått köpebrev samt sökt och fått lagfart. Även tomträtten kan intecknas och belånas efter att tomträttsavtal upprättats och tomträtten inskrivits i fastigheten. Ett villkor i köpeavtalet är att fastigheten bebyggs inom 18 månader. För att få bygga krävs bygglov. Om fastigheten skall användas för ändamål som inte kräver byggnader kan arrende i de flesta fall erbjudas.

Markpriset

Priset på marken beror på var den ligger men också på vad den får användas till, tillåten byggnadsyta, antal våningar, skyltläge med mera. Mark för handel och kontor kostar mer än mark för rent industriändamål. Byggrätt och tillåtet användningssätt anges i den gällande detaljplanen för området.

Priset på marken ligger mellan 150 kronor per kvadratmeter i de minsta orterna och 1200 kronor per kvadratmeter i centralortens bästa lägen. I Mjärdevi prissätts mark beroende på byggrätt och sätts i kronor per kvm bruttoarea.

Markpriset avser en planlagd och avstyckad tomt med en tillfart från gata utbyggd enligt gällande detaljplan. Skulle en framtida ny detaljplan medföra att befintliga gator måste byggas om, eller fastigheten får utökad byggrätt, kan kommunen kräva att fastighetsägaren bidrar ekonomiskt för att täcka plan- och ombyggnadskostnaderna.

Inom flera områden ställs särskilda krav som måste följas vid byggnads utformning, skyltning och iordningställandet av miljön kring byggnaderna.

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Anslutning till el och till allmänt vatten och avlopp kan normalt ske. Likaså till fjärrvärme om fastigheten ligger inom fjärrvärmeområde. Även fjärrkyla kan i vissa fall erbjudas. Anläggnings- och anslutningsavgifter ingår inte i markpriset utom i enstaka fall då avgift för vatten- och avloppsanslutning delvis kan vara betald av kommunen. Fastighetsägaren erlägger i regel anslutningsavgifter direkt till leverantören (nätägaren). Kontakta Tekniska verken för prisuppgifter i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad den 14 november 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: