Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors 1:1 - Krigaren

En markanvisningstävling för byggrätter vid Stångån och Brunnsparken pick 17 maj-25 augusti 2021. Den byggaktör som tilldelats markanvisning är JM AB med förslaget Träkronan.

Bakgrund

En markanvisningstävling har pågått vid Stångån och Brunnsparken under tiden 17 maj-25 augusti 2021. Tävlingen har omfattat en framtida byggrätt om cirka 2 300 kvadratmeter bruttoarea innehållande bostäder och lokaler. Planläggning av området pågår och vinnande byggaktör kommer delta i den fortsatta planprocessen enligt vad som anges i prospekt och bilagor. 

Krav på markanvisning

För markanvisningen ställdes krav på träbyggnation, att parkeringsbehovet skulle lösas genom parkeringsköp från Dukaten och att åtgärder som främjar cykelanvändning skulle genomföras. Markanvisningen skulle också följa samrådsförslagets syfte och mål och utvärderas på de särskilda kriterier som sattes upp i tävlingen.

Byggaktör

Den byggaktör som tilldelats markanvisnings är JM AB med förslaget Träkronan.

Förslaget kan komma att justeras i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Visionsbild på Krigaren sett från Drottningsbron med lummig grönska och personer promenerande runtomkring
Visionsbild på Krigaren sett från Drottningsbron.
Den nya byggnaden Krigaren skissad i ett perspektiv från Drottninggatan och även en sektionsritning
Skissbild över Krigaren.

Samlad bedömning

En byggnad som samspelar med kvarterets övriga volymer men som ändå har en tydlig egen identitet. Byggnaden förmedlar öppenhet och integritet på samma gång. Den inbjudande bottenvåningen bidrar till innerstadens kliv över ån.

Den arkitektoniska idén - trädet - är tydlig och hanterar egenskaperna berörande, robust och hållbar på ett mycket bra sätt. Bottenvåningens träbalkar och spaljésystem skapar fina sammanhang längs torget, där träets inbjudande egenskaper framhävs. Överdelen (kronan) skapar ett transparent uttryck som kan variera och upplevas levande. Konceptet ställer höga krav på en medveten utformning av detaljer, till exempel jalusierna och den inre fasaden för att kvalitet och idé ska bibehållas.

Utvärderingsrapport och bilagor

Detaljplan

Prospekt

Senast uppdaterad den 22 mars 2024