Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors 1:1 - Krigaren

En markanvisningstävling har pågått vid Stångån och Brunnsparken under tiden 17 maj 2021 – 25 augusti 2021. Den byggaktör som tilldelats markanvisning är JM AB med förslaget Träkronan.

Karta med markanvisningsområdet inritat

 

Markanvisning, Tannefors 1:1 - Krigaren

Bakgrund

En markanvisningstävling har pågått vid Stångån och Brunnsparken under tiden 17 maj 2021 – 25 augusti 2021. Tävlingen har omfattat en framtida byggrätt om cirka 2300 kvadratmeter bruttoarea innehållande bostäder och lokaler. Planläggning av området pågår och vinnande byggaktör kommer delta i den fortsatta planprocessen enligt vad som anges i prospekt och bilagor. 

Krav på markanvisning

För markanvisningen ställdes krav på träbyggnation, att parkeringsbehovet skulle lösas genom parkeringsköp från Dukaten och att åtgärder som främjar cykelanvändning skulle genomföras. Markanvisningen skulle också följa samrådsförslagets syfte och mål och utvärderas på de särskilda kriterier som sattes upp i tävlingen.

Byggaktör

Den byggaktör som tilldelats markanvisnings är JM AB med förslaget Träkronan.

Kort om förslaget Träkronan

Här redovisas byggaktörens bebyggelseförslag. Förslaget kan komma att justeras i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Visionsbild på Krigaren sett från Drottningsbron med lummig grönska och personer promenerande runtomkring
Visionsbild på Krigaren sett från Drottningsbron.
Den nya byggnaden Krigaren skissad i ett perspektiv från Drottninggatan och även en sektionsritning
Skissbild över Krigaren.

Samlad bedömning

En byggnad som samspelar med kvarterets övriga volymer men som ändå har en tydlig egen identitet. Byggnaden förmedlar öppenhet och integritet på samma gång. Den inbjudande bottenvåningen bidrar till innerstadens kliv över ån.

Den arkitektoniska idén - trädet - är tydlig och hanterar egenskaperna berörande, robust och hållbar på ett mycket bra sätt. Bottenvåningens träbalkar och spaljésystem skapar fina sammanhang längs torget, där träets inbjudande egenskaper framhävs. Överdelen (kronan) skapar ett transparent uttryck som kan variera och upplevas levande. Konceptet ställer höga krav på en medveten utformning av detaljer, till exempel jalusierna och den inre fasaden för att kvalitet och idé ska bibehållas. 

Antagen detaljplan 

Hösten 2022

Preliminär byggstart

Planerad byggstart är 2023.

Utvärderingsrapport och bilagor

Detaljplan

Prospekt

Senast uppdaterad den 4 september 2023