Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år
 • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
 • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag utgår till föreningarnas gruppverksamhet bland barn och ungdom i åldern 7-25 år

Villkor för bidragsberättigad sammankomst

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

 • med minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-25 år. Ledare i ålder upp till och med 25 år är också bidragberättigad. Endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun får räknas.
 • som varar minst en timme (60 minuter).
 • som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och som genomförs av föreningen.

Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • En grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. Detta innebär t ex att ett lag är den naturliga gruppen på en sammankomst och att lag inte får delas i flera smågrupper för att föreningen ska kunna få fler verksamhetsbidrag.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag utgår inte till studiecirklar, aktiviteter under skoltid eller annan verksamhet som får stöd på annat sätt eller bedrivs i privat regi.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.

Bidragsform

Bidrag utgår dels med ett fast belopp på 15 kronor per bidragsberättigad sammankomst, dels med ett rörligt belopp på ca 5 kronor per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3 - 30 st per grupp och aktivitetstillfälle.

Ansökan - 25 feb respektive 25 aug 2020

Ansökan om verksamhetsbidrag görs via kommunens e-tjänst Interbook Go. Ansökan är en sammanräkning av närvarokorten. Logga in i e-tjänsten och gör din ansökan.

Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder:

 • sista ansökningsdatum 25 februari för aktiviteter bedrivna 1 juli – 31 december.
 • sista ansökningsdatum 25 augusti för aktiviteter bedrivna 1 januari – 30 juni.

Utbetalning

Utbetalning av det kommunala bidraget beräknas ske senast under juni respektive december månad.

Senast uppdaterad den 20 december 2019