Verksamhetsbidrag

Från och med 2019 införs ett nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet. Verksamhetsbidraget kommer att finnas kvar men med vissa ändringar i villkoren.

Ändringarna tillämpas första gången då föreningarna ansöker för sina bidragsberättigade verksamheter genomförda 2018-07-01 - 2018-12-31. Sista ansökningsdag 25 februari 2019. 

Ändringarna innebär huvudsakligen en harmonisering med det statliga LOK-stödet. 

 • Höjd åldersgräns från nuvarande 20 år till 25 år
 • Samma terminologi som LOK-stödet (ledarstöd och deltagarstöd)
 • Extra ledarstöd införs
 • Samma ansökningsdatum som LOK-stödet (25 februari och 25 augusti)
 • Ansökan via nya IT-stödet Interbook Go
 • Införandet av ett differentierat bidragsbelopp, ett högre deltagarstöd per bidragsberättigad flicka och deltagartillfälle

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år
 • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
 • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag utgår till föreningarnas gruppverksamhet bland barn och ungdom i åldern 7-25 år

Villkor för bidragsberättigad sammankomst

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

 • med minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-25 år. Ledare i ålder upp till och med 25 år är också bidragberättigad. Endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun får räknas.
 • som varar minst en timme (60 minuter).
 • som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och som genomförs av föreningen.

Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • En grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. Detta innebär t ex att ett lag är den naturliga gruppen på en sammankomst och att lag inte får delas i flera smågrupper för att föreningen ska kunna få fler verksamhetsbidrag.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag utgår inte till studiecirklar, aktiviteter under skoltid eller annan verksamhet som får stöd på annat sätt eller bedrivs i privat regi.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.

Bidragsform

Bidrag utgår dels med ett fast belopp på 15 kronor per bidragsberättigad sammankomst, dels med ett rörligt belopp på ca 5 kronor per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3 - 30 st per grupp och aktivitetstillfälle.

Ansökan - 25 feb respektive 25 aug 2018

Ansökan om verksamhetsbidrag görs via kommunens IT-stöd Interbook Go. Ansökan är en sammanräkning av närvarokorten. Logga in i e-tjänsten Interbook och gör din ansökan.

Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder:

 • sista ansökningsdatum 25 februari för aktiviteter bedrivna 1 juli – 31 december.
 • sista ansökningsdatum 25 augusti för aktiviteter bedrivna 1 januari – 30 juni.

Utbetalning

Utbetalning av det kommunala bidraget beräknas ske under maj respektive november månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 februari 2019