Föreningsbidrag social- och omsorgsnämnden

Vilka föreningar kan söka?

Linköpings kommun vill stimulera olika föreningar att ordna aktiviteter och bedriva verksamheter för olika grupper i behov av stöd. Därför utger social- och omsorgsnämnden föreningsbidrag till individ- och familjeomsorgsföreningar som bedriver sådan social verksamhet.

Följande krav ställs på föreningar som ansöker om bidrag:

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

  1. antagna stadgar
  2. styrelse och revisorer
  3. stadigvarande verksamhet
  4. ordnad ekonomisk förvaltning
  5. eget postgirokonto/ bankgirokonto

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna, samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Ändamål

Bidrag kan utges till lokal förening och länsförening under förutsättning att aktiviteterna anordnas för personer som är bosatta eller skrivna inom Linköpings kommun.

Bidrag utges efter överenskommelse mellan föreningen och social- och omsorgsnämnden. Vid bedömning av ansökningar om bidrag kommer social- och omsorgsnämnden att särskilt lägga vikt vid;

  • att verksamheten möter angelägna behov
  • verksamhetens omfattning
  • om verksamheten innebär att nya arbetssätt prövas
  • i vilken utsträckning verksamheten kompletterar eller förstärker annan verksamhet
  • i vilken mån samverkan sker med andra aktörer

En förening kan också komma överens med en utförare av en verksamhet inom social- omsorgsnämndens ansvarsområde att genomföra vissa aktiviteter. I dessa fall ersätts föreningen av utföraren. Sådana överenskommelser kan ske när som helst under året.

Ansökningsförfarandet för 2019 års föreningsbidrag är avslutat. De föreningar som ansökt om bidrag kontaktas via post.

Årligen fördelas bidrag till ca 100 föreningar från social- och omsorgsnämnden. Lokalbidrag utgår också till föreningshuset Fontänen.

Underlag för ansökan sänds till de föreningar som tidigare sökt föreningsbidrag.

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden när det gäller försörjningsstöd.

Social- och omsorgsförvaltningen är sedan 2019-01-01 en sammanslagning av de tidigare Socialförvaltningen respektive Omsorgs- och äldreförvaltningen

Skicka e-post till Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 januari 2019