Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Principer för föreningsregistret

Linköpings kommun tillhandahåller ett föreningsregister i vilket föreningar, nätverk, samfund med flera själva kan registrera sig och på så sätt göras synliga och sökbara för intresserade invånare i Linköpings kommun. Registret modereras innan publicering och detta dokument anger vilka organisationer som kan delta i registret.

Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas är grunden för en stark demokrati. En levande demokrati präglas av mångfald, alla människors lika värde, medmänsklighet, ansvarstagande, idealitet samt möjlighet till påverkan.

De organisationer inom den idéburna sektorn* vars verksamhet, i ord och i handling, utgår från dessa värderingar är välkomna att delta i föreningsregistret.

 • alla människors lika värde
 • rättigheter och möjligheter oavsett kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning eller ålder 

PDF Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

* med den idéburna sektorns organisationer menas de organisationer, skilda från offentlig sektor, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen.

 1. Grundprincipen är att alla demokratiskt uppbyggda föreningar i Linköping som delar värdegrunden (se ovan) får delta i föreningsregistret.

 2. Det är även tillåtet för samfund samt föreningsliknande strukturer utan formell förening/juridisk person, t.ex. nätverk, att delta i registret. Nätverk behöver dock ha ett uttalat syfte/värdegrund för sin organisering samt ha kontaktuppgifter till ansvarig.

 3. Nationella organisationer kan delta i registret om loka/regional förening saknas.

 4. En generell regel är att organisationer i registret ska vara öppna för alla, men undantag görs om detta är en väsentlig del i organisationens syfte. Det kan till exempel gälla kvinnoföreningar, studentföreningar eller ekonomiska föreningar av olika slag.

 5. Organisationer som utestänger grupper av människor, men som inte kan klassas under punkt 4, får inte delta i registret. Här åsyftas t.ex. främlingsfientliga organisationer (se även värdegrunden).

 6. Organisationer som utför eller uppmuntrar till illegala handlingar (våld, narkotika mm) är inte tillåtna i registret.

 7. Organisationer som upptas i registret kan tas bort om det i ett senare skede kommer fram att de inte lever upp till dessa principer eller värdegrunden.

Föreningsregistret hanteras av kultur- och fritidskontoret. i samarbete med kontaktpersoner på respektive förvaltning. I svårbedömda fall kan det vara aktuellt att ta beslut i respektive nämnd.

Kultur- och fritidskontoret

Till e-postformulär för Kultur- och fritidskontoret

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta)

Postadress: Apotekaregatan 13C

Senast uppdaterad den 31 oktober 2018