Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Här hittar du handlingsplaner och ordningsregler på Ljungsbro skola 7-9.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, det vill säga hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

Årskurs 7-9

 

Komma i tid till lektion samt ta med arbetsmaterial

Lämna in mobil vid lektionsstart. (Mobiler kommer att låsas in i ett skåp i klassrummet)

Bestämda platser i alla klassrum

Vid avslut av lektion städar man upp efter sig

Handlingsplan för skolnärvaro Ljung och Ljungsbro skola f-9

Ljung och Ljungsbro skola arbetar för att främja elevers närvaro i skolan genom att:

 • Undervisande lärare har ett inkluderande förhållningssätt
 • Aktivt arbeta för studiero
 • Aktivt arbeta för trygghet
 • Aktivt arbeta för att skapa goda relationer mellan lärare-elev och elev-elev
 • Aktivt arbeta för att öka elevernas delaktighet
 • Håltimmar minimeras vid schemaläggning (åk 7-9)

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att snarast uppmärksamma och reagera på elevers frånvaro från skolan för att minska dess negativa konsekvenser. Ofta är den en indikator på att eleven befinner sig i en situation, i eller utanför skolan, som kan behöva uppmärksammas och stödjas. Syftet är att säkerställa  elevens rätt till utbildning genom att stödja eleven och samarbeta med vårdnadshavare.

Vårdnadshavares och skolans ansvar

Elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9 omfattas av rätt till utbildning samt skolplikt enligt Skollagen kapitel 7.

Skolan har skyldighet att skyndsamt utreda anledning till en elevs frånvaro från skolan enlig Skollagen kapitel 7; Deltagande i utbildning: Utredning om frånvaro

19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektor, oavsett om det är frågan om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan(...).

Information

Personal informeras om handlingsplanen vid läsårsstart, ny personal informeras vid anställningens start. Informationen ges av elevhälsoteamet.

Vårdnadshavare informeras om handlingsplan vid skolstart och vid föräldramöten. Informationen ges av mentor.

Ansvar

All personal på skolan har till uppgift att främja närvaro samt uppmärksamma frånvaro i sitt dagliga arbete. Elevens mentor har huvudansvaret för att kontinuerligt se över elevens totala frånvaro och meddela vårdnadshavare samt agera utifrån arbetsgång. Som stöd till mentorns arbete sker månadsvis utskick av elevens totala frånvaro, både giltig och ogiltig, från elevhälsoteamet.

Registrering av elevers närvaro/frånvaro under skoldagen

Undervisande lärare registrerar elevers närvaro/frånvaro i början av lektionen och registrerar/fastställer i Dexter i slutet av lektionen. Om sjukfrånvaro inte registrerats och eleven inte kommer till skolan på morgonen kontaktar skolan skyndsamt hemmet.

Ogiltig frånvaro: Hel lektion/del av lektion, del av dag eller hel dag. Ansvarig lärare vid tillfället fyller direkt i frånvaron på Dexter. Vårdnadshavare kontaktas skyndsamt via sms/per telefon av skolpersonal. 

Arbetsgång

Elevfrånvaro

Åtgärd

Datum

Ansvarig

Vid flera dagars frånvaro

Mentor ringer hem för att fråga om   mående och erbjuda att skicka hem skolarbete.

Tredje frånvaro-

dagen

Mentor

Vid 15% frånvaro

-EHT ser över elevfrånvaro varje   månad och samråder med mentorer.

-Frånvaron lyfts vid   periodavstämning två gånger per termin, kopplat till elevens måluppfyllelse..

-Mentor tar kontakt med   vårdnadshavare som informerar om vikten av närvaro och konsekvenserna av   frånvaro. -Minnesanteckning skrivs in i elevakten (W3D3).

Första  mötet med EHT varje månad

Rektor

 

 

 

Mentor

Fortsatt  frånvaro 15%

-EHT ser över elevfrånvaro i   ärendeteam varje månad och dokumenterar mönster i elevens akt.  

-Mentor genomför Kartläggning av frånvaro och kontaktar   vårdnadshavare. https://docs.google.com/document/d/1bc4jZSAllW-yaW49-5U5twTPPGjSdDCtNPNaxwcC_5w/edit

En kopia lämnas till   specialpedagog och kurator och en anteckning skrivs i elevakten.

-Kartläggningen   –frånvaro lyfts på EHT. EHT tar fram   individuell plan i samråd med mentor.

-Utifrån individuell plan har   mentor uppföljning med elev och vårdnadshavare, varje vecka under 4 veckor.   Uppföljning kan ske via mejl eller telefon. Mentor återkopplar till   specialpedagog och kurator.

-En pedagogisk kartläggning påbörjas   om det inte är gjort alternativt uppdateras.

Första mötet

med EHT varje månad

Rektor

 

 

Mentor

 

 

 

 

 

EHT

 

 

Mentor

 

 

 

 

Initieras av EHT

 

Vid fortsatt hög frånvaro

-EHT genomför kartläggning i   ärendeteam

https://docs.google.com/presentation/d/1JCToH8fbkeKsPUaP-6eoUdbHGvgG2yfcVDsayEjBWEY/edit#slide=id.p2.

-EHT kallar till möte med vårdnadshavare   i syfte att se över stöd av externa aktörer exempelvis Konsultativt stöd,   BUP, socialtjänsten, polis, Råd, stöd och hälsa, habilitering, Eleonora, etc

 

-EHT har kontinuerlig uppföljning   av åtgärder tillsammans med elev, vårdnadshavare, mentor och ev externa   aktörer.

 

EHT/mentor

 

 

 

 

 

 

EHT

 

Senast uppdaterad den 20 november 2023