Hoppa till huvudinnehåll

Klasser och arbetslag

Genom att arbeta i arbetslag blir både barn och personal väl kända för varandra. Våra olika kompetenser i personalgruppen tillgodoser elevernas olika behov och främjar deras totala utveckling, vilket skapar en trygghet.

Personal och elever organiseras kring tre arbetslag (ett per årskurs). Lektionssalar i form av ämnesklassrum och lärararbetsplatser ligger samlade för varje årskurs. Detta skapar en lugn miljö och en trygghet för våra elever. Varje klass har två kontaktlärare som tillsammans med årskursens heltidsmentor har det övergripande ansvaret för eleverna.

Elever i årskurs 7-9 har var sin  Chromebook. Alla pedagoger arbetar med Google Classroom som verktyg för att göra undervisningen tydligare, strukturerad och likvärdig.

Elevhälsan har ett nära samarbete med pedagogerna för att öka måluppfyllelsen och bibehålla ett gott skolklimat. 

 

IVAS 

Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen vänder sig till elever i år 7-9 med autismspektrumdiagnos.Vår vision är att alla elever ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.            

IVAS 7-9 finns på tre skolor i Linköpings kommun; Ljungsbro, Berzelius och Ekholmen. Antagningen görs centralt via en mottagningsgrupp. Eleverna placeras utifrån tillgång till plats och behov. Ansökan görs av rektor på den skola där eleven är placerad. 

IVAS på Ljungsbro skola omfattar 18 elevplatser och lokalerna är inrymda på Ljungsbro 7-9. IVAS är uppdelade på två grupper där ämneslärare och resurspedagoger samt en heltidsmentor arbetar. Eleverna har tillgång till specialpedagog, SYV, kurator, skolsköterska samt övrig personal som ingår i skolans elevhälsoteam.

I arbetet med eleverna skapar vi trygghet genom att ha en välstrukturerad skoldag anpassad efter elevernas förutsättningar. Undervisningen följer grundskolans styrdokument och timplan. Vi tar del av  Ljungsbro skolas verksamhet såsom bibliotek, café och skolgemensamma aktiviteter. Eleverna har sin egen arbetsplats och alla har en chromebook.

Mål för IVAS verksamhet:

  • få insikt om sin funktionsnedsättning

  • respektera normer och värden på skolan och i samhället

  • utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och personligt/socialt utifrån sina förutsättningar

  • ta ansvar för sitt lärande

Betyg

Verksamheten följer de nationella kursplanerna för grundskolan och betygskriterierna kan studeras på skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023