Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner och ordningsregler

Här kan du ta del av hur skolan arbetar mot kränkande behandling. Här finns även skolans ordningsregler som tagits fram tillsammans med elever, vårdnadshavare och elevrådet.

En hand håller upp ett rött pappershjärta framför en jordglob med grönt gräs under

 

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, det vill säga hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

 

Ordningsregler Vreta kloster skola 2022-2023

Ordningsregler ska bidra till att verksamheten blir en trygg och stimulerande miljö, vilket är en förutsättning för att eleverna ska utveckla de kunskaper och värderingar som förmedlas. 

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt till utbildning och bra undervisning.

Jag ska passa tider och ha med rätt material till skolan. 

Jag har rätt till en trivsam arbetsmiljö.

Jag håller rent och snyggt efter mig i klassrum, på fritidshemmet, toaletterna och på skolgården. Jag är rädd om skolans material. 

Jag har rätt till en lugn miljö omkring mig, så att jag kan lära mig mycket i skolan.

Jag lyssnar på vuxna och kamrater och bidrar till en god arbetsro. 

Jag har rätt till lek, vila och fritid. 

Jag följer skolans schema och är utomhus på rasterna om inget annat är bestämt. Jag följer skolans regler. 

Jag är värdefull och har rätt att känna mig trygg. 

Jag är en bra kompis, använder ett trevligt språk och utsätter ingen för kränkningar. 

På vår skola leker vi gärna i och med snön när den kommer. Att kasta snöbollar gör vi inte. 

På vår skola använder vi inte mobilerna eftersom vi istället leker med varandra. Mobilen samlas in under hela skoldagen. 

I vår matsal vill vi ha matro, så vi pratar med varandra när vi sitter ner vid bordet och använder en lägre samtalsröst. 

Om jag inte följer skyldigheterna och reglerna:

 1. Om jag bryter mot ovanstående regler samtalar berörd pedagog med mig. 
 2. Om jag bryter mot reglerna flera gånger, kontaktas vårdnadshavare.
 3. Min vårdnadshavare får komma till skolan för samtal med berörd pedagog.
 4. Skolledningen kopplas in. 

Senast uppdaterad den 29 mars 2023