Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämndens delegationsordning

Med delegering avses att en nämnd överför sin självständiga beslutanderätt till en förtroendevald eller till någon tjänsteperson, det vill säga att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. De vanligaste förekommande ärendena samlas i nämndens delegationsordning för att underlätta för såväl förtroendevalda som tjänstemän.

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsliga verkan som om det skulle ha fattats av nämnden. Det går inte att ändra eller återkalla ett beslut som har tagits med stöd av delegation, dock kan nämnden när som helst besluta om att återkalla en delegats beslutanderätt.

De juridiska förutsättningarna för en nämnds möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap 33-38 §§ i kommunallagen.

Senast uppdaterad den 1 september 2021