Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Regler och styrande dokument

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden. I kommunallagen står det att kommunen är skyldig att göra föreskrifter som gäller tillgängliga på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS). Här finns både bindande föreskrifter (till exempel lokala ordningsföreskrifter och taxor) och andra styrande dokument (till exempel policyer och program).

Kommunfullmäktige har beslutat om ”Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun”. I den står det att kommunen ska hantera ett visst antal dokumenttyper och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Delegation betyder att en nämnd överför sin självständiga beslutanderätt till en förtroendevald eller till någon tjänsteperson. Det betyder att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.

De ärenden som förekommer mest samlas i nämndens delegationsordning. Det underlättar för förtroendevalda och tjänstemän.

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsliga verkan som om det skulle ha fattats av nämnden.

En handlingsplan ska innehålla konkreta beskrivningar av enstaka och/eller återkommande aktiviteter som ska göras.  Den ska också innehålla en tidplan för när och hur aktiviteterna ska göras. Vem eller vilka som ansvarar för att aktiviteterna görs ska också finnas med. Hur handlingsplanen ska finansieras ska också framgå.

En handlingsplan gäller tills vidare om inget annat anges. Minst en gång i början av varje mandatperiod prövar kommunen om den är aktuell.

Kommunen har möjlighet att upprätta egna lokala föreskrifter inom vissa områden. Föreskrifterna kompletterar de lagar som riksdagen fattat.

Föreskrifter antas av kommunfullmäktige. 

En policy ska tala om vilka övergripande värderingar samt vilket syn- och förhållningssätt som ska gälla inom antingen all kommunal verksamhet eller inom ett avgränsat politikområde. En policy ger vägledning för exempelvis service och bemötande, samverkan, lika behandling samt en effektiv och rättssäker kommunorganisation.

För att förverkliga en policy kan också (eller istället för) riktlinjer även program och handlingsplaner upprättas.

En policy gäller tills vidare om inget annat anges. Den ska aktualitetsprövas minst en gång i början av varje mandatperiod.

Regler anger tydliga gränser för kommunens agerande. De talar om vad som är tillåtet eller otillåtet. Regler kan innehålla sanktioner. De ska vara tydliga för att minimera risken för att olika tolkningar görs.

Regler gäller tillsvidare om inget annat anges. Minst en gång i början av varje mandatperiod ska kommunen pröva om reglerna är aktuella.

Riktlinjer ska medverka till att kvaliteten i det kommunala uppdraget säkras.

Riktlinjer innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras. De kan även innehålla konkreta beskrivningar av hur en policy ska genomföras. Riktlinjer kan vidare förtydliga hur lagstiftning och förordningar som exempelvis miljöbalken och arbetsmiljölagen ska tillämpas i kommunen.

Riktlinjer gäller tillsvidare om inget annat anges. Minst en gång i början av varje mandatperiod prövar kommunen om de är aktuella. 

Ett program ska vara kommunövergripande och beskriva vad kommunen ska uppnå inom ett avgränsat område, exempelvis idrott, naturvård eller social hållbarhet.

Ett program ska innehålla långsiktiga inriktningar och strategier. I program ska prioriteringar av särskilda utvecklingsinsatser göras. 

Ett program gäller tills vidare om inget annat anges. Programmets aktualitet prövas minst en gång i början av varje mandatperiod.

Kommunens huvudreglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga kommunens nämnder.

För varje nämnd finns därutöver ett särskilt reglemente. Reglementen antas av kommunfullmäktige.

Nämnden har rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor eller förändringar av principiell betydelse skall beslutas av kommunfullmäktige.

Sök bland regler och styrande dokument

Filtrera resultatet genom att välja typ av dokument, område och/eller beslutsnivå.

Typ av dokument
Område
Beslutsnivå

Senast uppdaterad den 22 juni 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: