Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinje för jämställdhet och mångfald

Linköpings kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om likabehandling och ickediskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Denna grundläggande princip ska genomsyra kommunens hela verksamhet, som arbetsgivare såväl som i förhållandet till kommunens invånare. Arbetet ska kännetecknas av utveckling, förbättring och leda till ökad kvalitet.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 §411

Senast uppdaterad den 28 november 2018