Riktlinje för jämställdhet och mångfald

Linköpings kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om likabehandling och ickediskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Denna grundläggande princip ska genomsyra kommunens hela verksamhet, som arbetsgivare såväl som i förhållandet till kommunens invånare. Arbetet ska kännetecknas av utveckling, förbättring och leda till ökad kvalitet.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 §411

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2018

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.