Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skadeståndsanspråk – trafik, gata och park

Har du skadat dig själv, ditt fordon eller erhållit annan skada på egendom på gata eller en utemiljö där Linköpings kommun är väghållare eller markägare? Då har du under vissa omständigheter rätt till skadestånd.

Vilket ansvar har kommunen?

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator och den allmänna platsmarken i Linköpings kommun.

Till stor del sköts drift och underhåll av entreprenör som kommunen har upphandlat avtal med. Entreprenör har till uppgift att åtgärda brister som upptäcks vid egen inspektion eller efter felanmälan från allmänheten.

Det är tyvärr inte möjligt för varken kommunen eller entreprenören att ha ständig bevakning av alla kommunens gator och utemiljöer. Skador kan uppstå snabbt och oftast får entreprenören kännedom om brist först när en skada skett.

Om du anser att kommunen har orsakat uppkommen skada genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

I vissa speciella situationer har kommunen ett strikt skadeståndsansvar på grund av lag eller avtal, som är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller inte.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

När en skada sker bör du i första hand göra en anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.

Du kan därefter inkomma till kommunen med skadeståndsanspråk avseende skada eller ersättning för en självriskkostnad.

Detta krävs för att få skadestånd

För att du ska få ersättning för en uppkommen skada, eller kostnader i samband skadan, krävs det att du kan visa att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet, fel eller försummelse och att du kan styrka orsakssamband.

Vårdslöshet, fel eller försummelse innebär till exempel att:

  • Kommunen känt till ett underhållsbehov men inte åtgärdat inom rimlig tid.
  • Kommunen inte har skyltat, eller på annat vis informerat, kring pågående vägarbete eller liknande.

Det räcker inte att du kan styrka att din skada har att göra med våra drift- och underhållsåtgärder för att få ersättning.

Så här gör du en anmälan

Det finns en e-tjänst för att ansöka om skadestånd. På webbsidan Ansök om skadestånd - trafik, gata och park hittar du information om e-tjänsten.

Senast uppdaterad den 29 april 2021