Hoppa till huvudinnehåll

Elsparkcykel - vad gäller?

Elsparkcyklar har blivit en del av stadsbilden i Linköping. Det finns både privatägda elsparkcyklar och elsparkcyklar som hyrs ut av företag. Här besvaras de vanligaste frågorna som kommit in till kommunen om vad som gäller när man använder en elsparkcykel.

Ställ för elsparkcyklar vid resecentrum

Ställ för elsparkcyklar vid Linköpings resecentrum

Vilka trafikregler gäller för en elsparkcykel?

För en elsparkcykel gäller samma regler som gäller för en cykel, till exempel att du endast får köra på cykelbana eller bilväg, inte på trottoarer. När du cyklar eller kör elsparkcykel på gågator eller i gångfartsområden får du köra högst gångfart i och du ska lämna företräde för gående. Elsparkcyklar, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter.

Det är polisen som ansvarar för övervakning av trafiken och att trafikregler följs.

Mer information om elsparkcyklar finns på Transportstyrelsens webbplats.

Var får elsparkcyklar parkeras?

Elsparkcyklar ska parkeras i cykelställ eller på annan uppställningsplats. Det är förbjudet att parkera elsparkcyklar:

 • på gång- och cykelbanor
 • så att de hindrar framkomligheten
 • där de utgör en fara för andra trafikanter. 

Det är användarens ansvar att parkera elsparkcykeln på rätt sätt. Tänk på att en felparkerad elsparkcykel kan ställa till problem för personer med nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning.

I stadskärnan finns parkeringsrutor och vid resecentrum finns ställ för elsparkcyklar. Parkeringsrutorna finns på följande platser:

 • Apotekaregatan, vid Domkyrkoparken
 • Ågatan, mittemot Pusslunden 
 • Sankt Larsparken

Karta med utmärka platser där det finns ställ för elsparkcyklar

Karta med citykärnans parkeringsplatser för elsparkcyklar.

Utformning av parkeringsrutor för elsparkcyklar och vanliga cyklar.

Utformning av parkeringsrutor för elsparkcyklar och vanliga cyklar.

Hur anmäler jag felparkerade elsparkcyklar?

Via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park kan du anmäla felparkerade elsparkcyklar eller lämna synpunkter. Under Ärendets kategori väljer du Trafik.

Det är viktigt att du i din felanmälan anger vilket företag som elsparkcykeln tillhör (namn och/eller färg) och den plats där den felparkerade cykeln står. Försök vara så specifik som möjligt när du anger platsen, så blir det enklare för oss att hitta den.

Du kan även vända dig direkt till respektive elsparkcykelföretag om felparkerade elsparkcyklar.

Länkar till företagen som tillhandahåller elsparkcyklar i Linköpings kommun

Hur jobbar Linköpings kommun med elsparkcyklar?

Linköpings kommun har tagit fram en avsiktsförklaring som är en form av överenskommelse. Elsparkcykelföretag som hyr ut elsparkcyklar i Linköping har skrivit på denna överenskommelse och ska då följa punkterna i överenskommelsen. Punkterna beskriver bland annat i vilka zoner elsparkcyklar inte får parkeras och vilka hastighetsbegränsningar som gäller på vissa gator, till exempel på gågator i stadskärnan. Dessa zoner och gator är oftast utmärkta i elsparkcykelföretagens egna appar.

 • Elsparkcykelföretaget ska säkerställa att deras personal ställer ut elsparkcyklar så att de inte står hindrande eller trafikfarligt.
 • Elsparkcykelföretaget ska informera sina kunder löpande om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra trafikbestämmelser. Det med särskilt betoning på att upprätthålla framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.
 • Elsparkcykelföretaget ska löpande uppmuntra sina kunder att använda hjälm när de använder en elsparkcykel.
 • Elsparkcykelföretaget ska löpande informera sina kunder om att elsparkcyklar endast får framföras på cykelbanor. Om cykelbana saknas ska elsparkscyklar framföras på körbanan, alltså bilväg.
 • Elsparkcykelföretaget ska informera sina kunder att elsparkcyklar endast får framföras på trottoarer och gångbanor när de leds.
 • Elsparkcykelföretaget ska se till att elsparkcykeln max kan köras i sex km/h på sträckor och platser där hastighetsbegränsning har angivits av kommunen. Följande gator har hastighetsbegränsning:
  Gator: Hantverkaregatan, Borgmästaregatan, Bokhållaregatan, Hospitalsgränd, Stora Badstugatan, Torggatan och Tanneforsgatan samt centrala delar av Nygatan, Ågatan, Platensgatan, Klostergatan och Repslagaregatan.
  Torg: Stora torget, Hospitalstorget, Lilla torget och Farbror Melins torg

 Karta över områden och gator med hastighetsbegränsning 6 km/h

 • Elsparkcykelföretaget ska se till att elsparkcykel inte kan återlämnas inom följande områden: Trädgårdsföreningen, Järnvägsparken, båda sidor om Järnvägsavenyn, Hospitalstorget, torget framför huvudentrén till Konsert och kongress, S:t Larsparken, Domkyrkoparken, Lilla torget och Farbror Melins torg.
 • Elsparkcykelföretaget ska flytta elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande till lämplig uppställningsplats.
 • Elsparkcykelföretaget ska löpande uppmuntra sina kunder att parkera elsparkcyklar i cykelställ eller parkeringsruta för elsparkcyklar, genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel.

Linköpings kommunen åtar sig även ansvaret för att informera invånare och besökare i Linköping om vilka lagar och regler som gäller för framförande av elsparkcyklar i kommunen.

Kommunen har kontinuerliga dialogmöten med företagen som hyr ut elsparkcyklar och följer de nationella utvecklingen kring elsparkcyklar.

Senast uppdaterad den 24 april 2024