Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: Västra Linghem

Linköpings kommun har påbörjat planeringen för utbyggnad av västra Linghem med cirka 700 nya bostäder. Området kommer att heta Himna.

 Bilden visar västra Linghem - Himna. Framtagen av Mandaworks.

Vad ska hända i västra Linghem - Himna?

Området kommer att få en miljö- och hållbarhetsprofil och visionen är att det nya området ska bli en ekologisk, social och ekonomisk hållbar stadsdel.  I Himna planeras för en blandning av upplåtelseformer och hustyper så som radhus, lägenhetshus och villor, även till exempel äldre- och serviceboenden.

Bilden visar en vision av hur det skulle kunna se ut. Bilden är framtagen av Mandaworks.

Parallellt med kommunens planläggning av Himna arbetar Trafikverket med att ta fram två vägplaner. Dessa vägplaner kommer att resultera i en ny anslutning från väg 796 via en planskild korsning under järnvägen som ersätter de två befintliga. Trafikverket planerar även för en flytt av väg 757 som i sitt nya läge blir en förbifart väster om Linghem och det nya området Himna. Från förbifarten ansluter två infartsvägar till Linghem, Norra och Södra infarten.

Den nya trafikstrukturen är en del av att skapa en mer trafiksäker anslutning till Linghem samt att minska genomfartstrafiken och den tunga trafiken inne i Linghem. Trafikverket ansvarar för planeringen av den nya anslutningen från väg 796 under järnvägen samt förbifarten och Norra infarten. Kommunen planlägger Södra infarten, denna detaljplan har varit på samråd våren 2020 och är nu ute för granskning mellan 2 juli- 20 augusti.

Bilden visar strukturskissen för Himna.

Aktuellt

Just nu pågår arbetet med den första detaljplanen för området. Samrådet för Norra Himna beräknas hållas under hösten 2021. Detaljplanen innefattar cirka 350 bostäder, skola, förskola och idrottshall.Vi planerar att hålla samråd under hösten 2021. Detaljplanen utgår från den övergripande strukturskiss som tagits fram för området.

Information om detaljplanerna för Linghem- Himna

 Strukturskissen presenterades för allmänheten våren 2019.

Här hittar du den presentation som visades på informationsmötet samt tjänsteskrivelsen till nämnden

Varför gör vi detta?

Vi planerar för bostäder, vägar och skola inom västra Linghem - Himna - för att möta den efterfrågan som finns på bostäder inom Linköpings kommun.

I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping föreslås utveckling av flera orter med goda förutsättningar för kollektivtrafik, så kallade prioriterade utvecklingsorter. Linghem är utpekad som en prioriterad utvecklingsort och översiktsplanens ambition är att stärka ortens attraktivitet.

När gör vi detta?

Linköpings kommun startade arbetet med detaljplanerna för de två första etapperna under 2019. Detaljplanen för etapp 1 bedöms preliminärt kunna antas 2022. När detaljplanen vunnit laga kraft planerar kommunen att anordna markanvisningstävlingar för att tilldela mark till byggaktörer/exploatörer för uppförande av bebyggelse i området. Försäljningen bostäder i etapp 1 väntas därför inte kunna ske förrän preliminärt tidigast år 2024. Samrådet för Norra Himna beräknas hållas under hösten 2021 och Himna 1:3, den södra infarten från väg 757, är under antagande.

Trafikverket planerar byggstart av den nya anslutningen under 2020. 

Via länken hittar du med information om infart och förbifart för väg 757.

 

Bilden visar de två första etapperna i detaljplanearbetet.

Vilka gör detta?

Linköpings kommun tar fram detaljplanerna.

Trafikverket planerar för en ny infart till Linghem och förbifart för väg 757.

Ansvariga handläggare

Ansvarig handläggare är planarkitekt Åsa Westergren som du är välkommen att kontakta via Kontakt Linköping, se kontaktuppgifter i sidfoten. 

Via länken nedan hittar du Trafikverkets information.

Övrigt

I juni 2011 antogs en fördjupad översiktsplan för Linghem. Planen visar övergripande på kommunens ambition för Linghem. 

Senast uppdaterad den 5 oktober 2021