Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Magistratshagen

Här – mellan bostadsområdet Stolplyckan och sjukhusområdet – ligger Magistratshagen, ett värdefullt naturområde mitt i staden. Magistratshagen har en lång historia som ängs- och betesmark och fungerar idag som en grön korridor som förbinder eklandskapet i söder med stadens natur. I hagen och dess närmaste omgivning finns inte mindre än 450 olika växter.

Ängens växter visar spår av historien

I Magistratshagens blomsterprakt märks blommor som ängsvädd, ormrot, svinrot, rödklint och knä¬gräs. Här finns också en mångfald av fjärilar och andra insekter. Den stora mängden ängs- och hagmarksväxter vitt¬nar om att marken använts för slåtter eller bete un¬der lång tid. På 1800-talet var området lönejord för magistraten, den tidens kommunala tjänstemän. Därav namnet Magistratshagen. Området var då betesmark där magistraten kunde odla och låta sina kor och hästar beta.

Varsam skötsel

Varje sommar slås gräsytorna och på hösten gallras och beskärs träd och buskar. På våren fagas ängen, det betyder att löv och kvistar räfsas bort. Utan den årliga skötseln skulle Magistrathagens sällsynta natur förstöras och ängsblommorna ersättas av högväxta örter, gräs och lövsly.

Grön korridor

Magistratshagen utgör en ”grön kil” som underlät¬tar både för människor, djur och växter att förflytta sig mellan Tinnerö eklandskap i söder, via Garnisonsområdet till Trädgårdsföreningen och innersta¬den. Hagen är en grön oas där du är välkommen att leka och träna. Här finns bland annat en bana för padeltennis, klätterlek och utegym. Två av lekredskapen i lekparken är förstärkta med Internet of things, vilket innebär att de är påverkbara och föränderliga för de som leker med dem.

A summary in english

Welcome to Magistratshagen, a valuable piece of countryside right in the middle of the city. Viperʼs grass, common bistort and devilʼs-bit scabious grow here – species that bear witness to the fact that the ground has been used as meadow or pastureland over a long period. Today the land is owned by the municipality of Linköping. Magistratshagen represents a ”green wedge”, making it easier for people, along with animals and plants, to move between the unique oak landscape in the south and the inner city via the park Trädgårdsföreningen.

Senast uppdaterad den 30 september 2020