Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Uteridning i Linköpings stad

Välkommen till ridleden i Linköpings stads närnatur! Leden knyter samman ridområden i Vallaskogen, Smedstad, Slaka, Vidingsjö- och Ullstämmaskogen.

Linköpings kommun arbetar för att möjligheterna till friluftsliv ska vara goda i den stadsnära naturen. Ridning är en naturlig del av friluftslivet och ridleden förbättrar möjligheterna till uteridning och binder samman de största stallens ridområden söder om staden. Leden består huvudsakligen av enkla skogsstigar och grusvägar, men har främst vid passage över åkrar förstärkts med stenmjöl.

Ridledens landskap

Leden slingrar sig genom det omväxlande landskap som finns söder om staden och passerar skogar, delar av eklandskapet och flera naturreservat. Nya broar har anlagts vid passager över Tinnerbäcken. Leden går till största del på kommunägd mark. En sträcka intill Lilla Aska Griftegård upplåts av Linköpings domkyrkopastorat.

Totalt finns 47 kilometer uppmärkta ridstigar i området, se kartbilaga.

Ledmarkeringar

Ledens entréer och större korsningar markeras med en blå hästsko med texten ”ridstig”. Ledmarkeringarna är blå och sitter på trästolpar i det öppna landskapet och i skogsmiljöer sitter de på träd.

Att tänka på

  • Längs ridleden passeras flera friluftsområden med många besökare. Anpassa ridningen och visa hänsyn till de som går och strövar längs leden.
  • Leden passerar länsväg 707 på två platser. Var försiktig vid vägpassagen. Där leden går längs grusväg med tillåten biltrafik är det särskilt markerat på ledkartan.
  • I Vidingsjöskogen intill länsväg 707 har föreningen ”Mera Lera” sitt omfattande nätverk av cykelstigar. Ridleden passerar cykelstigarna på några platser. Var försiktig vid passage. Det är inte tillåtet att rida på cykelstigarna. Markerad cykelstig finns också i Vallaskogen.
  • Ridleden går förbi Aska bergtäkt. Vid bergtäkten förekommer bullrande verksamhet. Sprängning som kan skrämma hästar sker en eftermiddag per månad. Verksamheten är stängd kvällar och helger.
  • Regler som du som ryttare bör känna till kan du läsa om under avsnittet ”Allemansrätten och lokala regler”.

Parkering med hästsläp och i och urlastning

För dig som behöver köra din häst till ridleden rekommenderar vi att du parkerar och lastar i och ur hästen vid Smedstad ridsportcenter.

”Friridningsområden”

Längs med ridleden finns 2 mindre ”friridningsområden”. Det större området ligger intill snötippen ca 700 m söder om Smedstad ridcenter. Sommartid går det även att rida på snötippen, men här finns alltid risk för att det kan finnas skrot och krossat glas på marken. Det mindre området ligger sydväst om Aska bergtäkt. Områdena är markerade på kartan.

Förvaltare

Ridleden förvaltas av Linköpings kommun och har du frågor är du välkommen att kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Allemansrätten och lokala regler

Enligt allemansrätten är det tillåtet att rida i naturen, men inte i samma utsträckning som för den som vandrar. Risken för markskador är större vid ridning än för många andra friluftsaktiviteter. Det är inte tillåtet att rida i växande gröda, i nyplanterad skog eller på andra platser där markskador lätt uppstår. Det är tillåtet att rida på vandringsleder, men du som ryttare måste visa stor hänsyn mot de som går och strövar längs leden. Om ridningen sker vid mer än enstaka tillfällen på samma plats bör du ha markägarens tillstånd. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna i Linköping är det inte tillåtet att rida i kommunens motionsspår i Vidingsjö och Ryd, på allmänna badplatser eller inom begravningsplatser.

Förbud eller andra inskränkningar gällande ridning kan finnas i naturreservat och andra skyddade områden. Ridleden i Linköping passerar flera naturreservat och följande regler gäller i respektive reservat:

Vallaskogen, ridning är tillåten på alla vägar och stigar. Välj gärna att rida på de stigar som markerats som ridled.

Tinnerö eklandskap, ridning är tillåten vid Smedstad ridcenter, på grusvägarna och markerad ridled, men inte på stigar och vandringsleder.

Vidingsjöskogen, ridning är tillåten på grusvägarna och markerad ridled.

Ullstämmaskogen, ridning är tillåten på markerade ridstigar

Senast uppdaterad den 19 mars 2021