Hoppa till huvudinnehåll

Fria fiskvägar - rika upplevelser

I ett av Linköpings största naturvårdsprojekt har vi förbättrat förutsättningarna för ökad biologisk mångfald och starkare naturupplevelser längs Stångån och Kinda kanal.

Här i Nykvarn har Linköpings kommun tillsammans med Tekniska verken och med stöd av Carlstedtska stiftelsen, arbetat för att skapa en levande, attraktiv och lättillgänglig miljö för såväl människor som vattenlevande djur.

Plats för lek

Tack vare faunapassagen här intill kan Roxens fiskar, musslor och andra sötvattensarter vandra och leka i vatten de inte kunnat nå på över 150 år. Vi har också förbättrat vattenlivet vid Snugganparken i Tannefors. Där har har vi använt en äldre kvarnränna för att återskapa ett strömmande vattendrag som lockar fiskar till lek. När Stångåns fiskar trivs och förökar sig gynnas samtidigt andra arter. Inte minst stormusslor som är beroende av fiskar för sin överlevnad.

Natur och kultur

I takt med att Linköping växer kommer staden närmare Nykvarn. De unika miljöerna blir en del av den nya stadsparken, med plats för möten, aktiviteter och avkoppling. Därför har det varit extra viktigt att ta vara på platsens kultur- och naturvärden och skapa nya upplevelser för dig som kommer hit. Vi hoppas att du gillar det!

Vattenförvaltning enligt EU:s vattendirektiv

Arbetet med fria fiskvägar och andra åtgärder i den svenska vattenförvaltningen sker enligt EU:s vattendirektiv, som även är infört i svensk lag. Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god ekologisk och kemisk status. I vattendatabasen VISS finns information och kartor över Sveriges vatten.

Källor: Länsstyrelsen Östergötland, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Ramsarområde

Från Nykvarn och norrut ingår Stångån och Kinda kanal i ett så kallat Ramsarområde. Ramsarkonventionen är en internationell överenskommelse som syftar till att på ett hållbart sätt bevara och nyttja våtmarker.

Open fish routes

Nykvarn is an important part of a major nature conservation project aimed at creating an appealing and easily accessible environment for both people and animals. Through the adjacent artificial stream, fish can swim to environments they have not been able to reach for 150 years. We also wanted to shine a spotlight on the area’s significant cultural heritage and create spaces for recreation and relaxation. We hope you like it!

 

Fiskvandring
Fiskars naturliga vandringsbeteende för lek i strömmande vattendrag. I detta fall fisken asp som tack vare faunapassagen vid Nykvarn kan vandra från Roxen uppströms till lekbottnarna vid Snugganparken i Tannefors. Sedan kan de återvandra nedströms tillbaka till Roxen. Illustration: Lars Löfman

Senast uppdaterad den 22 juni 2022