Hoppa till huvudinnehåll

Lekplats för fiskar

Stångåns kvarnar, kraftverk och slussar har varit viktiga för Linköpings utveckling. De har gjort livet enklare för människorna – men svårare för de vattenlevande djuren. Därför har vi återskapat och förbättrat lekmiljön för fiskar här vid Snugganparken.

Många fiskar behöver strömmande vatten för att leka och föröka sig, bland annat aspen som är en hotad fiskart i Sverige. På våren vill aspen vandra från Roxen och vidare till lekplatser längre upp i Stångån, men har under lång tid hindrats av dammarna och kraftverken.

Fria vandringsvägar

I ett av Linköpings största naturvårdsprojekt har Linköpings kommun och Tekniska verken arbetat för att förbättra livsmiljöerna för Stångåns fiskar och andra sötvattensarter. I Nykvarn har vi byggt en 200 meter lång faunapassage i form av ett omlöp- en natur­liknande bäck som ger en fri och säker vandringsväg förbi kraftverkets damm och turbin.

Här vid Snugganparken har vi använt en äldre kvarnränna för att återskapa ett strömmande vattendrag som lockar fiskar till lek. Vi har gjort botten extra lekvänlig med grus och stenar för att ännu fler djur ska vilja leva här. För när fisk­arna trivs och förökar sig gynnas samtidigt andra arter. Inte minst stormusslor som är beroende av fiskar för sin överlevnad.

Fiskars naturliga vandringsbeteende för lek i strömmande vattendrag. I detta fall fisken asp som tack vare faunapassagen vid Nykvarn kan vandra från Roxen uppströms till lekbottnarna vid Snugganparken i Tannefors. Efter leken kan de sedan återvandra nedströms tillbaka till Roxen.

Fiskars naturliga vandringsbeteende för lek i strömmande vattendrag. I detta fall fisken asp som tack vare faunapassagen vid Nykvarn kan vandra från Roxen uppströms till lekbottnarna vid Snugganparken i Tannefors. Efter leken kan de sedan återvandra nedströms tillbaka till Roxen. Illustration: Lars Löfman

Följ fiskarna på webben

Besök fiskdata.se där en webbkamera monterad i en fisk­räknare sänder live från Nykvarn. Kanske har du turen att se en asp på väg hit till Tannefors!

Aspens livscykel

 

 

Fisken asp. Illustration: Linda Nyman / ArtDatabanken, SLU

I april – maj vandrar aspen upp för att leka i strömmande vattendrag, gärna på steniga bottnar med riklig vattenmossa. Under leken står fiskarna ofta i grupp, sida vid sida. Hannarna och honorna simmar sedan bredvid varandra i strömmen där de avger sin rom och mjölke. Den befruktade rommen fastnar på stenar och vatten­växter och kläcks inom två veckor. De små ynglen växer upp till stora rovfiskar som livnär sig på andra mindre fiskar, som löja, nors och mört. Aspen kan bli upp till en meter lång och väga över tio kilo.

Vattenförvaltning enligt EU:s vattendirektiv

Arbetet med fria fiskvägar och andra åtgärder i den svenska vatten­förvaltningen sker enligt EU:s vattendirektiv, som även är infört i svensk lag. Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god ekologisk och kemisk status. I vattendatabasen VISS finns information och kartor över Sveriges vatten.

 

Källor: Länsstyrelsen Östergötland, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Breeding ground for fish

The power plants and dams along the river Stångån have made life easier for people but more difficult for fish, mussels and other freshwater species. To improve their habitat and increase biodiversity in the river, Linköping Municipality and Tekniska verken have undertaken a large nature conservation project. Here at Snuggan Park we have restored a flowing waterway in an old leat, and improved the conditions for fish to breed, with stones and gravel on the bottom. In Nykvarn, close to Roxen, we have built a 200 metre long artificial stream past the power plant and dam to give fish an open swimming route into Stångån river. Visit fiskdata.se to view a livestream of a webcam mounted in a fish counter.

Senast uppdaterad den 22 juni 2022