Hoppa till huvudinnehåll

European Pact for Integration (EPI)

FoU Centrum deltog under åren 2020-2022 i ett EU-projekt vid namn European Pact for integration. Syftet med projektet var att stärka inkludering av olika grupper och visa på fördelarna med ett interkulturellt samhälle.

Mål och syfte

Projektet finansierades av Asyl- och migrationsfonden (AMIF). Det drevs av Patrir i Rumänien i samarbete mellan 13 parter, varav 7 städer (kommuner) i sju olika länder; Lettland, Polen, Rumänien, Sverige, Tyskland, Italien och Spanien. Projektets mål var att göra de sju deltagande städerna mer interkulturella genom expertstöd från organisationen Interkulturella städer Spanien. Projektet syftade till att i samverkan transnationellt och lokalt arbeta fram och testa metoder för ökad inkludering och delaktighet.

Målgrupp

Utgångspunkten var målgruppen kommunanställda och civilsamhälle som viktiga aktörer för att skapa ett mer interkulturellt samhälle/Linköping. Även målgruppen nyanlända och invandrade involverades i vissa aktiviteter.

Metod

Projektet använde verktyget ICC-index för att mäta kommunens förmåga och förutsättningar för inkludering och integration. Verktyget/indexet har tagits fram av det globala nätverket Interkulturella städer. Det är ett mått på de sju deltagande städernas grad av interkulturalitet. Index-resultaten låg till grund för dialogträffar och utvecklandet av en strategi för respektive deltagande stad.

Linköping fick mätvärdet 53 av 100, där 100 är optimal grad av interkulturalitet. Det fanns alltså en del att utveckla. Resultaten av indexet följdes upp av tematiska rundabordssamtal, en Open day samt nätverksträffar. De teman som diskuterades var "Linköpings kommuns engagemang", "Näringsliv och arbetsliv" och "Ett aktivt medborgarskap". Dessa teman lyftes senare fram och kompletterades med åtgärder i projektets strategi för Linköping.

Resultat

Projektet tog fram en strategi för inkludering som resulterade i sex rekommendationer som överlämnades till arbetsmarknadsnämndens ordförande på slutkonferensen i april 2022. Rekommendationerna var:

 1. Ett träningsprogram/ utbildningspaket bör tas fram för att öka kommunanställdas kunskap om inkludering.
  Resultat: en film om inkludering är framtagen med tillhörande material och ligger på utvecklingsportalen för kommunanställda från och med oktober 2022.
 2. Fortsätt samordna ett nätverk mellan kommunala förvaltningar och civilsamhälle samt privat näringsliv med fokus på integration och inkludering.
  Resultat: nätverket nedlagt, men kontaktuppgifter och insamlat material inklusive kartläggning av befintliga aktörer är överlämnat till områdesteam; till förvaltningen integration och arbetsmarknad (IAF) samt till representanter för samordnad plan mot segregation (Sms-gruppen).
 3. Linköpings kommun blir medlem i nätverket Interkulturella städer samt genomför ICC-index vart 4-5 år.
  Resultat: fortsatt diskussion om medlemskap, men ännu 2023 inget tecknat medlemsskap.
 4. Volontärtimme för kommunanställda genomförs för att främja frivilligengagemang.
  Resultat: utrett inom ramen för förvaltningen integration och arbetsmarknad (IAF) våren 2022, men ej infört på grund av juridiska och personalmässiga hinder.
 5. Referensgrupp med målgruppen bildas för att “prata med och inte om”. Genomförd workshop med målgruppen inom ramen för EPI-projektet och Korta etableringen- projektet under vintern 2022 för att lyssna in målgruppen och deras rekommendationer till Linköping. Målgruppens rekommendationer är överlämnade i samma veva som projektets rekommendationer på projektets slutkonferens i april 2022.
  Resultat: hittills ingen referensgrupp bildad år 2023.
 6. Underlätta för civilsamhället att visa upp sig, både för att främja inkludering och för att skapa hållbarhet civilsamhället med fler medlemmar och ledare som följd av en årlig mässa/ öppet hus.
  Resultat: ingen sådan planerad aktivitet hittills.

SV_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

Senast uppdaterad den 26 april 2023