Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöarbete

Omsorg om miljön har avslutats. Projektet var ett verksamhetsstöd i miljöarbete som riktade sig till samtliga utförare i Linköpings kommun. Verksamheten har finansierats gemensamt av f.d. omsorgsnämnden och äldrenämnden, där respektive nämnd stått för 50 % av kostnaden. Uppdraget har utförts av den kommunala utföraren, Leanlink LSS Funktionsstöd. Nuvarande avtal sträckte sig till 2019-12-31.

I februari 2019 beslutade social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden att avveckla verksamhetsstödet med anledning av att de aktiviteter som ryms inom Omsorg om miljön bedöms ingå i dagens systematiska miljöarbete i kommunen. Därmed upphör behovet av ett särskilt verksamhetsstöd.

Kommunens riktlinjer, måldokument och policys för miljöarbete gäller för samtliga verksamheter och områden inom Linköpings kommun. Kravet att miljöfrågor integreras i verksamhetens dagliga arbete kvarstår. Varje utförare ska utforma verksamhetens miljöarbete utifrån Linköpings kommuns styrande dokument samt lagar och föreskrifter i miljöområdet

Social- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en ny miljöskrivning som tillämpas i nya avtal. Denna skrivning kan tillämpas som vägledning för samtliga utförare inom social- och omsorgsnämndens samt äldrenämndens ansvarsområde.

Ny miljöskrivning

Utföraren ansvarar för att i sin verksamhet aktivt verka för att minimera negativt miljöpåverkande faktorer. Miljöfrågorna ska integreras i det dagliga arbetet.

Verksamhetens miljöarbete ska utgå ifrån Linköpings kommuns styrande dokument samt lagar och föreskrifter i miljöområdet. Utföraren ska upprätta en plan där verksamhetens systematiska miljöarbete beskrivs genom att sätta upp konkreta och mätbara miljömål och aktiviteter. Utföraren ansvarar för att miljömålen har satts upp för de områden som har en stor miljöpåverkan utifrån sitt uppdrag. Utföraren ansvarar vidare för kontinuerlig utbildning av alla medarbetare i miljöfrågor kopplade till uppdraget. Det egna miljöarbetet ska följas upp årligen av utföraren.

Utföraren ska på begäran av beställaren kunna uppvisa plan gällande miljöarbete samt hur det implementeras i det dagliga arbetet.

Utföraren ansvarar för att hålla sig uppdaterad gällande lagar, föreskrifter och kommunens riktlinjer och rutiner avseende miljöarbete under hela avtalstiden. Utföraren ansvarar för att följa och vara väl medveten om Linköpings kommuns miljö- och klimatarbete. Revidering av nuvarande policys och styrande dokument inom miljöområdet kan komma att ändras under avtalsperioden.

Inspiration från tidigare satsningar

Det är viktigt att miljöarbetet fortgår trots att det särskilda verksamhetsstödet ”Omsorg om miljön” utgått. Ni kan även fortsättningsvis inspireras av allt material och det arbete som har gjorts inom ramen för Omsorg om miljön.

Senast uppdaterad den 17 september 2020