Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bedriva verksamhet på avtal med Linköpings kommun

Linköpings kommun upphandlar sedan 1992 verksamhet inom stöd och omsorg. De företag och föreningar som driver verksamhet på avtal med Linköpings kommun kallas utförare.

Boenden, socialt stöd, behandlingshem med mera

Upphandling gör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Aktuella upphandlingar att lägga anbud på presenteras i tjänsten e-Avrop. För varje upphandling finns fastställda krav för verksamheten. Alla de dokument som tillsammans beskriver fastställda krav kallas förfrågningsunderlag. Du hittar de kraven i e-Avrop. Vissa verksamheter presenteras i Valfrihetswebben.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika sorters stöd och hjälp i hemmet och kan t ex bestå av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad.

LOV i hemtjänsten upphör

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25/8 fattades beslut om att LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten upphör. Det kommer inte att bli möjligt att ansöka om att bli hemtjänstutförare enligt LOV igen.

Bakgrunden till beslutet är den översyn av Linköpings modell för LOV i hemtjänst som Social- och omsorgsförvaltningen genomfört. Syftet med utredningen var att belysa om alternativa former ger bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar för att säkra en kvalitativ och säker vård och omsorg.

Enligt den nya modellen ska utförare ha ett samlat ansvar för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. 

Kommunen delas in i ett antal geografiska områden. Leanlink får ett verksamhetsuppdrag för samlade insatser inom samtliga geografiska områden för en viss del av vårdbehovet och kommer inte att som tidigare lämna anbud.

Den övriga delen upphandlas av privata aktörer enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det som upphandlas är samlade insatser som hemtjänst, rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård, demensarbetslag, servicehus och trygghetsboenden. Alla som lämnar anbud måste kunna erbjuda dygnet-runt-verksamhet.

De fördelar som uppnås med modellen är bland andra att samverkan underlättas mellan olika aktörer, att tryggare och säkrare vård kan säkerställas och att administration och kostnader som idag är kopplade till hantering av LOV minskar.

Beräknad starttid för hemtjänst enligt den nya modellen är våren 2023.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som personer i yrkesverksam ålder som inte har eller klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan få enligt LSS-lagen. Personer som beviljas daglig verksamhet har möjlighet att välja bland de av kommunen godkända utförarna.

Företag som vill ansöka om att driva daglig verksamhet kan lämna in ansökningar löpande. Upphandling görs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansöka om att bli utförare av daglig verksamhet

Vilka krav som ställs och hur du ska gå tillväga hittar du på Linköpings kommuns sida på e-avrop.se där alla aktuella upphandlingar finns publicerade. Det är också här som ansökan skickas in.

Kontakt

Frågor om krav på hemtjänstutförare: Utvecklingsledarna äldreomsorg

Frågor om krav på daglig verksamhet. Utvecklingsledarna funktionshinderomsorg

Frågor om konton och ansökningar i e-avrop: Upphandlingscenter

Allmänna frågor om att starta företag: Företagsservice

Senast uppdaterad den 20 augusti 2021