Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samlad information med anledning av coronaviruset till utförare inom vård, stöd och omsorg

Här samlar vi information till er som är våra utförare. Sidan uppdateras löpande. Därför är det viktigt att ni går in och läser sidan regelbundet.

Vad gäller för provtagning?

Vård och omsorgsverksamheterna inom Linköpings kommun följer Region Östergötlands direktiv om provtagning både för patienter/brukare och personal. Det innebär att det är Regionen som beslutar hur provtagningen ska gå till. Den utvidgade provtagningen innebär att samtliga patienter/brukare och personal med symptom erbjuds provtagning.

För aktuell information om provtagning:

2020-08-18 Helgarbete för biståndsbedömare inom äldreomsorg upphör

Social- och omsorgsförvaltningen utökade 2020-04-10 sina telefontider för aktua insatser för äldre till helger och röda dagar. Då efterfrågan inte är mer omfattande än att ärenden kan hanteras inom ordinarie verksamhet upphör helgbemanningen vecka 34. Akuta insatser för äldre utanför kontorstid hänvisas till Socialjouren.

2020-08-14 Förtydligande kring tillämpning av riktlinje för växelvård förlängs

Linköpings kommun har formulerat ett förtydligande av hur riktlinje avseende växelvård ska tillämpas under coronapandemin. Förtydligandet gäller till och med 2020-12-31

2020-07-29 Alternativ till Svenska kyrkans Mathjälpen och vägledning för biståndsbedömning

Under rådande Covid-19 pandemi har Svenska kyrkan sedan april haft en organisation kallad Mathjälpen som hjälpt till med inköp. Denna tjänst kommer att upphöra från och med 1 september. Vid behov kan personer som behöver hjälp med matinköp få det även efter den 1 september. De får då ansöka om hemtjänst via kommunens äldrelots.

2020-07-27 Inga undantag för antikroppstestade besökare

Med anledning av Socialstyrelsens uppdatering gällande undantag vid besöksförbud har Linköpings kommun, tillsammans med Region Östergötland och länets övriga kommuner, beslutat att inte tillåta undantag för besök på äldreboenden vid uppvisande av ett godkänt intyg på att man har antikroppar.

2020-06-29 Åtgärdsplan för hantering av klusterutbrott av Covid-19

Krisledningen har tagit fram en åtgärdsplan för att kunna hantera avgränsade lokala utbrott av Covid-19 smitta, så kallade klusterutbrott.  

2020-06-22 Förtydligande kring servicearbete i fastigheter med
omsorgsverksamhet vid rådande besöksförbud

Serviceåtgärder i fastigheter där det råder besöksförbud ska minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov av åtgärder i lokalerna är det berörd verksamhetschef inom omsorgen som fattar beslut om att fastighetsägaren kan genomföra åtgärd. Vid tveksamheter kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

2020-06-08 Biståndsbeslut korttidsboende för brukare med Covid-19 - vägledning till biståndsbedömarna

Linköpings kommun har tagit fram en vägledning för biståndsbedömare när det gäller beslut om korttidsplats för personer med konstaterad Covid-19 som gäller under coronapandemin.

2020-05-26 Ställningstagande angående tillfällig hemtjänst

Linköpings kommun har tagit fram en rutin för hur myndighet ska behandla förfrågningar angående tillfällig hemtjänst på annan ort under rådande Corona-pandemi:

2020-05-03 Ramavtal för städning

Med anledning av den stora belastningen på äldreomsorgen har kommunen upphandlat ett ramavtal för städning. Syftet är att genom att ta in städpersonal kunna avlasta vårdpersonal och frigöra resurser för omvårdnad.

2020-04-16 Ny mottagning för personer som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnar en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation. Mottagningen är öppen vardagar klockan 8.00-16.00. Telefonnummer: 013- 26 22 50.

2020-04-14 Ökad tillgänglighet för ärenden som rör barn, unga och familj

Social- och omsorgsförvaltningen utökar sin tillgänglighet. Mottagningen för barn och unga har ökad bemanning under sin telefontid för att snabbare kunna hantera ärenden som kommer in. Familjerätten utökar vid behov sin telefontid för ärenden som rör vårdnadsfrågor, samarbetssamtal med mera.

2020-03-20 Gemensam krisledning Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink

Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink har sedan 20 mars en gemensam krisledningsstab.  Social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist är beslutsfattande chef för den gemensamma krisledningen. Krisstaben leds av en stabschef. I krisstaben ingår ett antal funktioner utifrån kommunens arbetsform för krisarbete. De olika funktionerna ansvarar för olika delar i krisarbetet. På dessa funktioner alternerar 2-3 personer som innehar respektive funktion vanligtvis en vecka i taget. Kopplat till funktionerna finns olika resursgrupper där medarbetare på förvaltningarna ingår.

Senast uppdaterad den 15 september 2020