Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensutveckling - vård, stöd och omsorg

Här hittar du aktuell kompetensutveckling inom vård, stöd och omsorg för LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

Foto: Johan Sjöholm

LSS och socialpsykiatri

Språkombud

Startar 31 augusti 2021

Utbildningen kommer vara förlagd på Kompetensutvecklingsinstitutet Tanneforsgatan 8 i Linköping, alternativt genomförs digitalt beroende på aktuell smittspridningssituation i samhället och enligt aktuella rekommendationer. Därför sker utbildningen hösten 2021 under 8 halvdagar. Tisdagar 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26710, 9/11, 23/11 och 7/12 kl. 13:00-16:00. Tid emellan för hemuppgifter. Närvaro krävs vid samtliga tillfällen, på plats eller digitalt. Samt tillgång till dator eller surfplatta.

Ersättningsmodell

Arbetsgivare får ersättning för studietiden, alltså den tid varje enskild medarbetare är i studier. Ersättningsbeloppet är ett schablonbelopp per timme och rekvireras halvårsvis 20 december samt 20 juni.

Länk till rapporteringsmall för ersättning kommer.

Handledarutbildning

I syfte att få en enhetlig och kvalitetssäkrad handledarutbildning inom vård, stöd och omsorg har Vård- och omsorgscolleges (VO-C) medlemmar kommit överens om att utbildningen ”Vårdpedagogik och handledning 100 p” är gällande. Den motsvarar handledning steg 1 och steg 2.

Arbetsgivare som har utföraravtal med Linköpings kommun inventerar sina behov av handledarkompetens. Ansökan sker löpande via Centrum för vuxenutbildning.

Observera:

 • Utbildade undersköterskor har ofta läst handledarkursen som tillval i sin grundutbildning.
 • De som har gått den kortare handledarutbildningen om 5 dagar under hösten 2019 eller tidigare behöver inte gå vårdpedagogik och handledning 100 p.

Ersättningsmodell

Arbetsgivare får ersättning för studietiden, alltså den tid varje enskild medarbetare är i studier. Ersättningsbeloppet är ett schablonbelopp per timme och rekvireras halvårsvis 20 december samt 20 juni.

Länk till rapporteringsmall för ersättning kommer under november 2020.

VFU-handledarutbildning

För utförare med studenter på universitetsprogram

Våren 2021 - Efteranmälan möjlig

Du kan efteranmäla dig till handledarutbildningstillfällena våren 2021. Anmälan kan göras fram till ca 14 dagar före kursstart (om det finns platser kvar). Läs mer om utbildningarna under rubriken "Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning".

Utbildningen riktar sig till dig som tjänstgör inom Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Östergötland, kommunal, privat eller statlig verksamhet oavsett län, där studenter från Linköpings universitet genomför verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen avser att vara en grundläggande nätbaserad handledarutbildning, som främst vänder sig till Dig som har grundläggande högskolebehörighet, handleder eller kommer att handleda studenter från arbetsterapi -, biomedicinska analytiker-, fysioterapi-, logopedi-, läkar-, sjuksköterske-, barnmorske-, specialistsjuksköterskeprogrammen tillhörande Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet (LiU).

Medicinska fakultetens utbildningsfilosofi grundar sig i problembaserat lärande, interprofessionellt lärande, ämnesintegration och integration mellan teori och praktik. Målet är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt forskning.

Utbildningen omfattar fyra kursveckor, med en beräknad studietid om 40 timmar.  Då kursen inte sker i realtid anordnas den helt digitalt. Under kursveckorna publiceras föreläsningsfilmer, som  är sammanflätad med en studieuppgift, som lämnas in i slutet av kursveckan. Kursmaterial finns att tillgå under hela kurstiden.

Kursplan  

Det finns fem utbildningsomgångar att välja mellan, med olika startveckor.

 • Kursnamn: Kurs 1 2101 – Startar vecka 4.  Pågår v. 4, 5, 6, 7 (20 platser)
 • Kursnamn: Kurs 2 2102 – Startar vecka 9. Pågår v. 9, 10, 11, 12 (40 platser)
 • Kursnamn: Kurs 3 2103 – Startar vecka 10. Pågår v. 10, 11, 12, 13 (40 platser)
 • Kursnamn: Kurs 4 2104 – Startar vecka 15. Pågår v. 15, 16, 17, 18 (20 platser)
 • Kursnamn: Kurs 5 2105 – Startar vecka 17. Pågår v. 17, 18, 19, 20 (20 platser)

Utbildningens innehåll

Aktuell VFU organisation, regelverk och styrdokument kring handledaruppdraget, teori om problembaserat lärande (PBL), begreppet handledning, bedömningsprocesser, etiskt förhållningssätt i handledningssituationer. Modeller för handledning, yrkesspecifika professionsprocesser, återkoppling och reflektion som grund för utveckling av kunskap och lärande.

Allt kursmaterial finns publicerat i ett specifikt för kursen digitalt kursrum. (Linköpings Universitets lärplattform ”LISAM”). I slutet av varje kursvecka skriver deltagaren en kort reflektion utifrån ett scenario, som är relaterat till veckans inspelade föreläsningar och rekommenderad litteratur. Lärare ger en kort återkoppling på varje inlämnad reflektion.

Kursansvarig, examinator

Mats Olsson, universitetsadjunkt i omvårdnad, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet Som lärare på kursen medverkar kliniska adjunkter verksamma inom Region Östergötland och lärare från medicinska fakulteten.

Anmälan

För att kunna söka till kursen behöver du som sökande först logga in på dina sidor på antagning.se. När du gjort det så ska du klistra in länken nedan i URL:en på dina sidor på antagning.se. Först då dyker kursen upp.

Välj därefter vecka för att kunna gå vidare i din ansökan. Därefter så fungerar ansökan till kursen på samma sätt som för alla andra kurser på antagning.se. Du får samma meddelanden och information som övrigt utbud.

Hösten 2021

Validering och kompletterande studier till undersköterska

Kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt för tidigare studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan främst användas för att anpassa en utbildning eller förkorta en utbildning. De delar som inte kan valideras i utbildningen studeras enligt skolverkets kursplan.

Vem är behörig att studera och validera till undersköterska?

Medarbetare som inte når upp i 1500 gymnasiepoäng i Vård- och omsorgsämnen enligt det nationella yrkespaketet på Komvux eller gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Förkunskapskrav: Svenska åk 9 eller Svenska som andraspråk grund.

Valideringsprocessen

 1. Arbetsgivaren inventerar potentiella medarbetare för validering/studier, kontrollerar att de har grundläggande förkunskapskrav (svenska åk 9 eller SVA grund) samt ber dem ta fram sina betyg.
 2. Medarbetaren gör en anmälan via CFV (Centrum för vuxenutbildning) för att bli kallad till första steget som är en kartläggning. Då får medarbetaren en bedömning av tidigare studieresultat och om något av tidigare studier kan tillgodoräknas i studierna till undersköterska. Därtill kontrolleras att medarbetaren uppnår de grundläggande kraven och är behörig att ansöka.
 3. AG/ansvarig chef fattar sedan beslut utifrån kartläggningens underlag om medarbetaren ska erbjudas validering/studier och i vilken omfattning av arbetstiden. Om det godkänns av chef kan medarbetaren ansöka till de aktuella kurserna via CFV och antagningen.

Ersättningsmodell

Arbetsgivarna ersätts för lönekostnaden för den del av medarbetarens arbetstid som utgörs av studier. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade och kollektivavtalade arbetsgivaravgifter. Ersättning rekvireras halvårsvis 20 dec samt 20 juni.

Länk till rapporteringsmall för ersättning kommer under november 2020.

Äldreomsorg

Språkombud

Startar 31 augusti 2021

Utbildningen kommer vara förlagd på Kompetensutvecklingsinstitutet Tanneforsgatan 8 i Linköping, alternativt genomförs digitalt beroende på aktuell smittspridningssituation i samhället och enligt aktuella rekommendationer. Därför sker utbildningen hösten 2021 under 8 halvdagar. Tisdagar 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26710, 9/11, 23/11 och 7/12 kl. 13:00-16:00. Tid emellan för hemuppgifter. Närvaro krävs vid samtliga tillfällen, på plats eller digitalt. Samt tillgång till dator eller surfplatta.

Ersättningsmodell

Arbetsgivare får ersättning för studietiden, alltså den tid varje enskild medarbetare är i studier. Ersättningsbeloppet är ett schablonbelopp per timme och rekvireras halvårsvis 20 december samt 20 juni.

Länk till rapporteringsmall för ersättning kommer.

Handledarutbildning

I syfte att få en enhetlig och kvalitetssäkrad handledarutbildning inom stöd- vård och omsorg har Vård- och omsorgscollege (VO-C) medlemmar kommit överens om att utbildningen ”vårdpedagogik och handledning 100p” är gällande. (den motsvarar handledning steg 1 och steg 2).

Arbetsgivare som har utföraravtal med Linköpings kommun inventerar sina behov av handledarkompetens. Ansökan sker löpande via Centrum för vuxenutbildning.

Observera:

 • Utbildade undersköterskor har ofta läst handledarkursen som tillval i sin grundutbildning.
 • De som gick och har gått den kortare handledarutbildningen om 5 dagar under hösten 2019, eller tidigare, behöver inte gå vårdpedagogik och handledning 100 p.

Ersättningsmodell

Arbetsgivare får ersättning för studietiden, alltså den tid varje enskild medarbetare är i studier. Ersättningsbeloppet är ett schablonbelopp per timme och rekvireras halvårsvis 20 dec samt 20 juni.

Länk till rapporteringsmall för ersättning kommer under november 2020.

Validering till vårdbiträde samt undersköterska

Äldreomsorgens valideringssatsningar under 2020-2021 sker inom ramen för Linköpings äldreomsorgslyft. 

Vad är validering?

Kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för tidigare studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Vem är behörig att valideras?

Medarbetare som inte når upp i 1500 gymnasiepoäng i Vård- och omsorgsprogrammet (USK) i yrkesämnen. Förkunskapskrav: SFI D samt svenska åk 9 eller Svenska som andraspråk grund.

Senast uppdaterad den 4 mars 2021