Hoppa till huvudinnehåll

Evikomp

Evikomp är en modell för kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg med arbetsplatslärande som metod. Det innebär att lärande sker direkt på arbetsplatserna.

Mål och syfte

Visionen är attraktiva och lärande arbetsplatser där medarbetarna får förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens. Detta i sin tur stärker deras position på arbetsmarknaden samtidigt som det kommer till nytta i verksamheten. Lärande arbetsplatser som fortsätter att lära. Evikomp syftar alltså till kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg. Modellen bidrar också till att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Målgrupp

Målgruppen är anställda inom vård- och omsorg i Östergötland. Lärplattformen, som är en del av kompetensutveckling modellen, har drygt 12 000 användare och omfattar cirka 600 arbetsplatser.

Metod

Modellen bygger på samspel mellan ett antal komponenter som tillsammans bildar det vi kallar Evikomp-modellen. Dessa komponenter är i korthet:

  • Evikomp lärplattform är en digital lärplattform med närmare 70 lärande spår och 600 lärande moduler på olika relevanta teman för vård- och omsorgspersonal.
  • Stöd och resurser för medskapande ges, vilket gör att kommuner och Region kan utveckla egna lokalt anpassade lärande spår.
  • Ledarstöd till chefer/ledare och andra personer med en ledande roll i Evikomparbetet utbildas i arbetsplatslärande, i utvecklingsinriktat ledarskap, i medskapande och i hur Evikomp-modellens verktyg kan användas i praktisk verksamhet.
  • Arbetsplatsstöd i form av en kompetenssamordnare som stödjer enheterna med information, planering och uppföljning i deras kompetensutveckling.
  • Lärarstöd/pedagogiskt stöd gentemot arbetsplatserna i samband med arbetsplatsförlagda lärtillfällen. Lärarstödet utgår från Vård- och omsorgscollege och Byrån mot Diskriminering i Östergötland samt från andra resurspersoner.
  • Nätverk för aktörer involverade i modellen såsom chefer/ledare, lärare/pedagoger, vård- och omsorgspersonal och bemanning.

Resultat

Utvärdering av Evikomp 2.0 har gjorts genom en studie av FoU Centrum. Baserat på den data som samlats in kan konstateras att samtliga mål uppnåtts i hög eller mycket hög grad. Utfallet pekar på att visionen om attraktiva och lärande arbetsplatser uppnåtts i hög eller mycket hög grad på de studerade enheterna. De medarbetare som medverkat i utvärderingen har haft goda förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens.

Kontaktpersoner

Administratör Ann-Marie Linné 072-468 09 41 [email protected]
Kompetenssamordnare Lusiya Bozan 072-468 09 44 [email protected]
Kompetenssamordnare Pär Thorell 073-074 53 49 [email protected]
Kompetenssamordnare Stefan Johansson 072-248 19 17 [email protected]
Kompetenssamordnare Marita Samuelsson 072-406 96 83 [email protected]
Kompetenssamordnare Anna Welin 072-406 96 35 [email protected]
Enhetssamordnare/Kompetenssamordnare Matilda Spets 072-468 09 37 [email protected]

Finanisering

Evikomp har under åren 2018-2022 EU-finansierats som projekt i två perioder. Från och med 1 januari 2023 är Evikomp implementerat och finansieras nu av Östergötlands samtliga kommuner och Region Östergötland. Linköpings kommun är huvudman.

SV_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

Senast uppdaterad den 14 september 2023