Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av Fyrbylund - länsgemensamt HVB för ungdomar

Länets alla kommuner och Region Östergötland startade under 2020 ett hem för vård och boende (HVB) med 10 platser för ungdomar i åldern 13-17 år med behov av psykosocialt och psykiatriskt stöd där öppenvård inte är tillräckligt. Platserna kan nyttjas av Östergötlands samtliga kommuner medan Norrköpings kommun och Region Östergötland delar på huvudmannaskapet. Det delade huvudmannaskapet gör HVB Fyrbylund till det första samverkansprojektet i sitt slag i Sverige.

HVB Fyrbylund

 

Mål och syfte

På HVB Fyrbylund jobbar socionomer och kuratorer samt psykolog, läkare och sjuksköterska. Vården och arbetet utgår den s.k. Fyrbylundsmodellen som bygger på följande grundstenar:

  • Tvärprofessionella team kring varje ungdom
  • Systemteoretisk bas som ska involvera ungdomarnas nätverk
  • Intensivt stöd och behandling med hög grad av delaktighet från både personal och ungdom
  • Fungerande skolgång.

Utvärderingen av HVB Fyrbylund genomförs i samarbete mellan FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete och Barn- och ungdomspsykiatriska forskningsenheten, Region Östergötland.

Syftet med utvärderingen är att undersöka effekterna av ett länsgemensamt HVB ur ett organisations- medarbetar- och deltagarperspektiv. Den övergripande frågeställningen rör hur väl man har lyckats starta en verksamhet som motsvarar det beskriva uppdraget. Dessutom fokuserar utvärderingen på vilket mervärde satsningen resulterar i för ungdomarna, deras familjer samt berörda yrkesverksamma parter inom kommunerna i Östergötland och Region Östergötland.

Målgrupp

Projektorganisation samt beslutsfattare för HVB Fyrbylund. Medarbetare och personal på HVB Fyrbylund samt i remitterande kommuner. Placerade ungdomar och deras anhöriga.

Metod

Utvärderingens design är strukturerad utifrån fyra fokusområden:

  1. Process, organisering och arbetssätt
  2. Medarbetare och personal
  3. Ungdomar och anhöriga - Psykiatri
  4. Ungdomar och anhöriga - Socialt behandlingsarbete

Inom respektive område används olika metoder för datainsamling och analys. Exempelvis genomförs enskilda intervjuer och gruppintervjuer med styrgrupp och medarbetare på Fyrbylund kompletterat med enkäter och loggböcker för medarbetare. Processutvärderingen av organisering och arbetssätt omfattar även andra parter som har betydelse för verksamheten, exempelvis handläggare i kommuner som remitterat ungdomar till Fyrbylund. När det gäller utvärderingen av effekter för ungdomar och deras anhöriga genomförs före- och eftermätning med hjälp av evidensbaserade självskattningsformulär kombinerat med kvalitativa intervjuer.

Utvärderingsprojektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten. FoU-Centrum ansvarar för den del av utvärderingen som fokuserar på processen för uppstart och utveckling av länsgemensamt HVB. Region Östergötland har ansvar för utvärderingen som rör ungdomarna och deras familjer. Rapportering kommer att ske skriftligt och publiceras i form av en eller flera FoU-rapporter. Inom projektet kan även vetenskapliga publikationer bli aktuellt.

Senast uppdaterad den 27 mars 2023