Hoppa till huvudinnehåll

Innovativa Linköping


Linköping har som första svenska stad har vunnit iCapital Awards, i kategorin European Rising Innovative City! Här kan du läsa om hur Linköping genom innovation, utveckling och samverkan skapar framtidens livsvänliga stad, redan idag.

I Linköping är framtiden ständigt närvarande. En stad där världsledande forskning och banbrytande innovationer bidrar till en bättre morgondag, där universitetet, kommunen, civilsamhället och näringslivet samverkar för att idéer faktiskt ska bli till verklighet. Vi är nu 166 700 invånare och år 2065 räknar vi med att vara 250 000. Under det senaste decenniet har invånarantalet ökat med nästan 20 000 personer vilket gör Linköping till en av Sveriges snabbast växande städer och därtill en stad i ständig tillväxt.

Precis som andra städer står Linköping inför flera samhällsutmaningar. För att bemöta dessa krävs mod, att vi tänker nytt och har en nära samverkan mellan offentliga sektorn, akademin, näringslivet och civilsamhället. Syftet med nya lösningar, nya teknologier och nya arbetssätt är att bemöta dessa utmaningar på kort och lång sikt. Sedan 2001 har kommunen ett uttalat löfte till kommunens invånare, där idéer blir verklighet, vilket innebär att vi gör vårt bästa för att skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Genomslagskraften blir större om vi alla strävar åt samma håll.

Här lyfter vi de fem största utmaningarna som vi ska överkomma. Linköping vill vara ledande i grön, digital och rättvis omställning och har höga ambitioner när det gäller att främja innovation och utveckling som möjliggörare för denna transformation. De initiativ och framgångssagor som listas nedan är några exempel - en liten del av allt som görs i vår stad och omland.

Du kan också läsa hela ansökan på svenska och engelska i PDF-form.

Ikoner som visar de fem utmaningarna; Klimat och miljö, en växande stad, segregation, trygghet och säkerhet, samt en åldrande befolkning..

Ikon föreställande små blad som växerKlimat och miljö

Linköpings kommun har en högt ställd ambition om att vara ledande i klimatarbetet. Redan 2012 antog kommunfullmäktige i Linköpings kommun målet om att kommunen som geografisk yta ska vara koldioxidneutral 2025 som ett led i att bidra till minskad global klimatpåverkan. Målet är högt prioriterat inom kommunkoncernen och har en bred politisk förankring.

Nettoutsläppen minskade med 35 procent per invånare mellan 2009-2020 i kommunen. Under samma period ökade invånarantalet med cirka 20 000 personer. Bedömningen är att vi inte kommer att kunna nå det högt uppsatta målet om koldioxidneutralitet 2025 men tack vare att vi tidigt satte ett så ambitiöst klimatmål har vi fått bättre utväxling av vårt klimatarbete.

Och arbetet fortsätter givetvis. Linköping är sedan oktober 2021, en av 23 städer som deltar i det nationella projektet Klimatneutrala Städer 2030. Det drivs av Viable Cities och är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram. Medlemmarna i Klimatneutrala Städer 2030 har tagit sig an att testa nya lösningar och metoder för att skapa framtidens klimatneutrala städer, där invånarna kan njuta av god livskvalitet - samtidigt som planetens resurser respekteras. Deltagandet gör att Linköping kan öka takten i klimatomställningen.

Linköpingsinitiativet

Linköpingsinitiativet är ett lokalt nätverk bestående av privata och offentliga aktörer som tillsammans vill arbeta för ett koldioxidneutralt Linköping. Medlemmarna är några av de största energianvändarna i området. Nätverket utgör en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte där medlemmarna tillsammans deltar och utvecklar det lokala och globala klimatarbetet för att öka omställningstakten till ett hållbart samhälle.

Nätverket startade 2018 och bestod då av nio medlemmar. Idag består initiativet av 18 medlemmar för den pågående avtalsperioden 2022-2025. Varje organisation har skrivit under ett avtal som innebär att de fastställer tydliga och tidsatta energi- och klimatmål samt genomför aktiviteter för att nå dessa. De ska även årligen mäta och följa upp dessa mål, samt delta aktivt vid nätverkets olika aktiviteter och träffar.

Världens mest resurseffektiva region

I Linköping har det kommunägda bolaget Tekniska verken utvecklat ett av världens mest effektiva energisystem. Detta bygger på att ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade och se dem som tillgångar. Så mycket resurser som möjligt ska användas i samhällets kretslopp för att så lite som möjligt ska gå till spillo. Målsättningen är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara i ett ekonomiskt system som är designat för att hålla produkter, komponenter och material i cirkulation och på så sätt skapa högsta möjliga värde, om och om igen.

Vi strävar efter att försöka använda avfall så effektivt som möjligt och flytta oss uppåt i avfallstrappan. Den första åtgärden är att försöka förebygga avfall eftersom det bästa avfallet är det som inte uppstår. Därefter återbruka avfallet, sedan materialåtervinna och skapa ett så högt värde av resursen som möjligt. Det avfall som inte går att materialåtervinna behöver energiåtervinnas och i sista hand deponeras. Idag deponeras endast en procent av allt avfall som kommer till Tekniska verken. Det är material som inte går att återvinna idag, till exempel gul isolering, klinker/kakel, asbest och flygaska, men vem vet vad framtidens innovationer kan göra även av dessa?

En växande stad

Hus med människor framför i Vallastaden.

I Linköping utvecklas staden i takt med, och för framtiden. Linköping är en förebild inom hållbar och nytänkande stadsutveckling och är med och bidrar till utvecklingen av framtidens samhällsbyggande i flera dimensioner, där flera aktörer är involverade.

Ett av Linköpings kommuns strategiska utvecklingsområden är att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I stadens styrande strategiska dokument, Program för digital transformation, lyfts principen digitalt först. Linköping är en stad som aktivt satsar på att använda IoT-teknologier och smarta lösningar för att accelerera den gröna omställningen, samt förbättra stadens infrastruktur och livskvalitet för invånarna.

En uppkopplad stad

Under 2016 påbörjades planeringen för att etablera LoRa-nätverket i staden, och det var sedan operativt och redo för användning 2017. Sedan dess har nätverket utökats och förbättrats. Idag har det täckning i hela staden och möjliggör kommunikation över långa avstånd med låg strömförbrukning, vilket gör det möjligt för IoT-enheter att samla in data. Nätverket används för att övervaka och utveckla vår smarta stad genom exempelvis belysning, parkering, sophantering samt övervaka vatten- och energiförbrukning, luftkvalitet och annan infrastruktur.

Vallastaden

I september 2017 var Vallastaden platsen för Sveriges största bo- och samhällsexpo. Då var första etappen av Vallastaden helt nybyggd. Idag är Vallastaden ett bebott och alltmer komplett bostadsområde som fortsätter att växa och utvecklas genom nya etapper. När området Vallastaden är färdigt kommer det att innehålla cirka 4 000 bostäder. Stadsdelen har utvecklats i samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet, arkitekter, näringslivet och ett stort antal engagerade Linköpingsbor.

Visionen är att skapa en varierad boendemiljö med människan i fokus. På fem år byggdes de första 1 000 bostäderna av 40 olika aktörer. Det är ett nationellt rekord i både snabbhet och mångfald. Genom att dela upp stadsdelen i mindre delar fick fler aktörer möjlighet att bygga.

Utvecklingen av Vallastaden fortsätter och ett nytt idéprogram har tagits fram som beslutades i februari 2023. Vallastaden har och fortsätter att lära oss om hur det är att leva mer hållbart i en stadsdel, utan egen bil, genom att tillhandahålla andra mobilitetslösningar. Vallastaden är även efter Expot 2017 välbesökt av andra kommuner och aktörer inom samhällsbyggnad. Kommunen tar årligen emot över 1 500 besökare, både nationella och internationella, för att dela lärdomar och erfarenheter.

 Segregation

Two women from different backgrounds laughing together

I de tre stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp bor en hög andel invånare med låg socioekonomisk status och andra utmaningar. De lever till stor del åtskilda från andra socioekonomiska grupper i Linköping. För att motverka den utvecklingen och för att åstadkomma mer jämlika förutsättningar med invånare i övriga stadsdelar krävs särskilda insatser och en bred samverkan genom ett tvärsektoriellt angreppssätt. Sedan januari 2020 har vi i Linköping arbetat med en ny modell för ledning och samordning av insatser mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Startup Time

Startup Time startades 2021 och är en ny och långsiktigt satsning för att fler utlandsfödda ska kunna starta livskraftiga företag. Startup Time vänder sig till personer med utländsk bakgrund som är intresserade av att starta eget, som har entreprenörsandan i sig men som behöver lite extra hjälp och stöttning för att komma igång med sin verksamhet. Genom samarbetet Startup Time genomförs riktade aktiviteter och insatser till invånarna främst i stadsdelarna Skäggetorp, Berga och Ryd.

LinkStep

LinkStep fungerar som en länk mellan arbetssökande och näringslivet. Målgruppen är arbetslösa boende i Linköping som är mellan 20 och 60 år. Utifrån individens utmaningar och behov visar LinkStep olika vägar till sysselsättning och kan matcha näringslivets efterfrågan mot deltagare med rätt kompetens. De erbjuder aktiviteter såsom coachning, föreläsningar, workshops och rekryteringsträffar. Linkstep har genom kontakter med företag och arbetsgivare möjlighet att erbjuda jobb, och kan på så sätt ge individer som står långt ifrån arbetsmarknaden en väg in.

 Trygghet och säkerhet

Linköping rankas högt när det gäller de bästa städerna att bo i och i den senaste medborgarundersökningen som genomfördes i september 2022 angav 95,6 procent av invånarna att de tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på. Sedan 2001 har vi undersökt attityden till att bo och leva i Linköping, både bland invånarna och på nationell nivå. Undersökningen visar att Linköping ligger i topp fem av de mest attraktiva städerna i Sverige.

Med framtiden ständigt närvarande befinner sig Linköping i ett spännande utvecklingsskede, där många positiva faktorer bidrar till både växtkraft och framtidstro. Linköping vill vara ledande i grön, digital och rättvis omställning och har höga ambitioner när det gäller att främja innovation och utveckling som möjliggörare för denna transformation.

Testarena för Trygghetsskapande Teknologier

Offentliga behovsägare, forskningsaktörer och företag testar nya digitala lösningar för att skapa en ökad säkerhet och upplevd trygghet i samhället i en komplex och publik miljö. Målet är att testerna ska ge erfarenheter och skapa ett lärande om lösningars värdeskapande, mognad och förmåga att fungera tillsammans. Vidare är målet att testerna ska bidra till att öka förståelsen för hur de trygghetsskapande åtgärderna uppfattas av individerna som rör sig inom testarenans område.

Projektet startades i början av 2023 och kommer att pågå i 18 månader. Teknologier som används innefattar mängder av sensorer som tar emot och distribuerar information via IoT-plattformar. Artificiell intelligens används sedan för att tolka och dra slutsatser av data som bidrar till ökad förståelse och ny kunskap.

 En åldrande befolkning

An older couple smiling and talking at home in their couch

Under kommande decennier förväntas antalet personer i behov av välfärdstjänster öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. Utvecklingen innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg. Prognoser visar att andelen av Sveriges befolkning som är över 80 år kommer att ha ökat med 40 procent om tio år jämfört med i dag. Samtidigt är kompetensförsörjningen redan svår att lösa. Mot den här bakgrunden är det särskilt viktigt att verka för att fler ska behålla sin hälsa högt upp i åldrarna men också att se till att de i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden kommer vidare till utbildning och jobb.

Tryggt och enkelt hemma

I samarbete med bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband, Kinda kommun och forskningsinstitutet RISE, har Linköpings kommun drivit ett projekt som syftar till att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sin egen bostad och leva ett självständigt och hälsosamt liv, långt upp i åren. Därmed kan behovet av vård och omsorgstjänster flyttas fram, alternativt minskas. Projektet har drivits under 2021-2022 och utgått från målgruppens behov. Träffar har genomförts med Linköpingsbor 70+ där samtal och berättelser formade insikter om deras problem och behov. Under en marknadsdialog kontaktades 130 företag vilket resulterade i att nio IoT-lösningar valdes ut. Två visningslägenheter skapades där tekniken kunde testas och utvärderas.

Projektet har gått in i nästa steg och efter utvärdering, enkäter och metod för urval av brukare erbjuds nu en testgrupp på cirka 100 Linköpingsbor en paketerad trygghetslösning. Tryggt och enkelt hemma innebär ett proaktivt och helt nytt arbetssätt och erbjudande.

Evikomp

Evikomp är en modell för kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg med arbetsplatslärande som metod. Syftet är att öka lärandet hos individ, grupp och organisation parallellt. Evikomp utvecklades och bedrevs med EU-stöd, Europeiska socialfonden, under 2018-2022. Deltagande parter var först Östergötlands alla 13 kommuner samt Region Östergötland. Partnerskapet utökades sedan med flera kommuner i Sverige och Linköpings kommun var projektägare.

Evikomp är från och med år 2023 en implementerad modell för kompetensutveckling som finansieras av samtliga kommuner i länet och Region Östergötland. Linköpings kommun är huvudman. Evikomp har drygt 13 000 användare och omfattar närmare 600 arbetsplatser. Evikomps lärmaterial utgår från vardagliga arbetssituationer och dilemman. Ett stort fokus ligger på att skapa lärande genom fördjupad reflektion, utifrån läromaterialet, med syftet att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner på den egna arbetsplatsen.

EU-flagga med texten "Funded by the European Union"  

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or of the European Innovation Council and SMEs Executive Agency. Neither the European Union nor the awarding authority can be held responsible for them.