Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning för hantering av dagvatten från kvartersmark

Lagstiftningen kring dagvatten kan ibland upplevas som vag och otydlig, därför har kommunen tagit fram en vägledning för hantering av dagvatten från kvartersmark.

En markbrunn. Regn som faller ner och flyter ner i markbrunnen.

 

Syftet med vägledningen är att tydliggöra hur Linköpings kommun ser på ansvarsfrågan för dagvatten från kvartersmark där marken omfattas av kommunalt verksamhetsområde för allmänt dagvatten. Det långsiktiga målet är att säkerställa en hållbar dagvattenrening.

Vägledningen har tagits fram av kommunens dagvattengrupper. Dagvattengrupperna är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Tekniska verken.

Övergripande information

 • Vägledningen tillämpas främst vid nybyggnation och större ombyggnationer inom verksamhetsområden för allmänt dagvatten.
 • Inom kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren för att dagvattnet hanteras och leds bort till VA-huvudmannens förbindelsepunkt.
 • Kommunen har inte någon långsiktig rådighet över åtgärder inom kvartersmarken. 
 • Dagvattenutredningar som tas fram i detaljplaner ska föreslå dagvattenåtgärder som fastighetsägaren eller byggherren bedömer lämpliga för det specifika området. Öppna dagvattenlösningar som bidrar till en trevlig miljö och ekosystemtjänster ska prioriteras före slutna system.
 • Ansvaret för att rena och/eller fördröja dagvatten som avviker eller förväntas avvika från det normala ligger på verksamhetsutövaren (oftast fastighetsägaren).
 • Under byggprocessen bör byggherren upprätta en markplaneringsritning där dagvattenhanteringen inom kvartersmarken presenteras.

Privatägd kvartersmark

 • För privatägd kvartersmark ska kommunen och va-huvudmannen aktivt arbeta för att få byggherrar att frivilligt anta ansvaret att upprätta och underhålla dagvattenanläggningar innan förbindelsepunkten.
 • En lämplig målsättning är att de första 10 mm nederbörd bör fördröjas innan förbindelsepunkten.

Kvartersmark ägd av kommunalt bolag

 • På kvartersmark som ägs av kommunala bolag är målsättningen att fördröja nederbördens första 10 mm innan förbindelsepunkten.

Kommunägd kvartersmark som markanvisas/överlåts

 • Inom kvartersmark som ägs av kommunen men ska markanvisas eller överlåtas i någon annan form ska dagvattenåtgärder som medför lokalt omhändertagande innan förbindelsepunkten inrättas.

Kommunägd kvartersmark

 • Inom kvartersmark som ägs av kommunen ska dagvattenåtgärder som medför lokalt omhändertagande innan förbindelsepunkten inrättas.

Senast uppdaterad den 26 mars 2024