Hoppa till huvudinnehåll

Information till enskilda fastighetsägare

Regn- och smältvatten som faller över den egna tomten påverkar miljön både där och i omgivningen. I Linköping har man som fastighetsägare ansvar för att ta hand om sitt eget dagvatten genom lokalt omhändertagande (LOD).

För en småhusägare handlar de viktigaste åtgärderna för att bidra till en god hantering av dagvatten om att:

  • Minska mängden hårdgjorda ytor.
  • Infiltrera dagvattnet i grönytor (om det finns förutsättningar på tomten).
  • Fördröja vattnet för att minska risken för översvämningsskador.
  • Inte gödsla rabatt och gräsmatta i onödan.
  • Tvätta bilen i biltvätt.

En god dagvattenhantering ger vatten åt växtligheten och bidrar till att grundvattenförråden fylls på. När dagvattnet inte tas om hand på rätt sätt kan i stället föroreningar spridas och risken för lokala översvämningar ökar.

Dagvatten är regn, smältvatten eller dräneringsvatten som tillfälligt rinner på marken. I naturen tas vattnet upp av växter eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar och grundvatten. Ytor av asfalt och andra hårda material hindrar vattnets naturliga väg ned i marken. Därför har det stor betydelse hur dagvattnet tas om hand på tomter i våra småhusområden.

Vad händer om vi inte tar hand om dagvattnet?

Den snabba avrinningen på hårda ytor gör att en större andel föroreningar sköljs med vattnet ut i sjöar och vattendrag.

  • Risken ökar för översvämningar både på den egna och andras fastigheter.
  • Risken ökar för sättningar i mark och hus när grundvattennivån sjunker.
  • Risken ökar för torka eftersom grundvattenmagasinen inte fylls på så som vid en mer naturlig avrinning.
  • Stående dagvatten utomhus bildar pölar som i kallt väder fryser till is som någon sedan kan halka på.

Hur bör jag ta hand om dagvattnet?

Tips: Titta på vad som händer vid ett kraftigt regn. Det ger bra information om vart regnvattnet (dagvattnet) tar vägen på tomten, exempelvis åt vilket håll vattnet rinner och var det blir stående utan att sjunka undan.

Du bör känna till: Som fastighetsägare får du inte leda in dag- och dräneringsvatten på någon grannes tomt och du får heller inte leda ut dagvattnet på gatan. Tekniska verken ansvarar för att ta hand om dagvattnet i bebyggda områden.

Rensa brunnen

Stora delar av våra städer består av asfalt och andra hårda ytor där regnvatten inte kan tränga ner i marken. I stället finns det gatu- och rännstensbrunnar som samlar upp vattnet och leder bort det till närmsta vattendrag. I en rensad brunn funkar systemet utmärkt, i en igensatt brunn desto sämre.

För mycket skräp täpper igen brunnen och kan i värsta fall orsaka översvämning. För att undvika detta är det viktigt att regelbundet rensa alla brunnar på sin fastighet.

Vad kan du göra för att ta hand om dagvattnet på din tomt?

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket. För att leda ut vattnet på marken från stupröret så fäster du en utkastare på mynningen.Led sedan vattnet en bit från huset med till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang.

Samla regnvattnet i en tunna och använd det till att vattna med under torra dagar. Då hjälper du till att minska risken för översvämning samtidigt som du sparar på vårt värdefulla dricksvatten.

Om du har ont om plats eller vill ha mer yta till gräs och rabatter är en stenkista eller dagvattenkassetter bra lösningar.

Om du vill hantera vattnet från dina stuprör under marken så kan en stenkista eller dagvattenkassetter vara en bra idé. Vattnet fördröjs då i stenkistan eller kassetten och sipprar sakta vidare därifrån. Du kan gärna plantera gräs eller växter ovanpå din stenkista eller dina kassetter.

En stenkista är en grop fylld med makadam eller sten. Gräv en grop i marken och fyll med makadam eller sten. Lägg en fiberduk över stenen innan du fyller igen med matjord för att förhindra att jorden sjunker ner mellan stenarna.

Kassetter är behållare av plast som fungerar de på samma sätt som en stenkista och fördröjer vattnet. Lägg en fiberduk om kassetterna när du gräver ner dem. Runt kassetterna bör du lägga makadam eller grus för att öka infiltrationsförmågan.

En ränndal leder bort vattnet från huset och det avsågade stupröret. Den kan till exempel vara gjord av skålade plattor.

Ju mer grönt desto bättre, då kan vattnet sugas upp av växtligheten.

En bra grundregel är att ha så lite hårda ytor som möjligt i trädgården. Då kan regnet sippra ner i marken och sugas upp av gräs och växter. Där du ändå vill eller behöver ha hård mark kan du använda genomsläppliga material som grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar så att regnvattnet kan sippra ner genom beläggningen.

Vattnet från stuprören kan ledas ut på gräsmattan eller till en rabatt, ett buskage eller träd. En damm är också ett alternativ, det ger också andra mervärden till trädgården.Träd och andra växter är bra på att suga upp vatten, men tänk på att inte plantera dem i närheten av ledningar så slipper du rötter som växer in i ledningarna. Mjuka ytor som gräs och jord gör också att vattnet kan sippra ner långsamt, så undvik hårda ytor i trädgården på de ställen du kan.

Vad mer kan jag som privatperson göra?

Det är viktigt att inte gödsla mer än nödvändigt på grönytor och i rabatter, eftersom näringsämnena kan sköljas ur med regnvattnet och följa med vattnet till sjöar och andra vattendrag. Där bidrar ämnena till övergödning, som är ett problem i vissa av Linköpings sjöar och vattendrag, exempelvis Roxen och Tinnerbäcken.

Koppla dräneringsvatten till kommunal ledning

Dagvatten ska i första hand tas om hand på den egna tomten. Om husdräneringen inte kan tas om hand på fastighetens tomt är det viktigt att tänka på att dräneringsvatten inte kopplas till avloppsledning (så kallad spillvattenledning) utan ansluts till kommunal dagvattenledning. Spillvattenledningar ligger oftast på ett större djup än dagvattenledningen. Dräneringsvatten kan därför behöva pumpas för att vattnet ska kunna avledas till dagvattenledningen.

Om du idag har din husdränering kopplad till spillvattenledningen kontaktas Tekniska verken för att diskutera om dräneringen ska tas om hand lokalt istället eller om den ska kopplas om till en dagvattenledning.

Takdagvatten ska inte kopplas till dagvattenledning utan tas om hand inom den egna fastigheten.

Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet eller hanteras inom fastighetens tomt.

För mer information se Tekniska verkens webbplats.

 

Senast uppdaterad den 10 januari 2024