Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Eget dricksvatten

Du som har dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt vatten. Därför bör du ta vattenprov regelbundet och vid problem med vattenkvalitén ta kontakt med en konsult för rådgivning.

Hyr du en bostad med dricksvatten egen brunn ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren vid eventuella frågor om vattenkvalitén. Om du och fastighetsägaren inte är överens kan du kontakta Miljöavdelningen via Kontakt Linköping.

Registrera din brunn

Du som är brunnsägare ska registrera din vattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera var det finns brunnar. Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för Brunnsarkivet.

Du registrerar din brunn genom att fylla i Brunnsarkivets e-formulär på dator, läsplatta eller smartphone.

På SGU:s kartvisare kan du kolla om din brunn är registrerad.

Om din brunn är registrerad men informationen eller placeringen på kartan är fel kan du uppdatera informationen genom att fylla i anmälningsformuläret.

Varför registrera din brunn?

Det finns flera vinster för dig som brunnsägare med att din brunn är registrerad och att informationen hålls uppdaterad:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen har kännedom om din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ditt närområde, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens har bättre möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, om den är registrerad.
  • Du bidrar till att vi i Sverige får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida utbyggnader av vatten- och avloppsnätet.

Skötsel och provtagning

Det är viktigt att ta prov på ditt vatten regelbundet, men du behöver även kontrollera att brunnen är tät och skyddad från föroreningar som avlopp, skadedjur, gödsel och kemikalier.

För att ta prov kontaktar du ett laboratorium som analyserar dricksvatten där du kan få råd och information om vad som bör analyseras och hur det ska gå till. Normalt behöver man analysera mikrobiologiska, kemiska samt några olika fysikaliska parametrar som färg och turbiditet (grumlighet). Därutöver kan det även vara aktuellt att kontrollera vissa metaller och andra ämnen som radon och uran i vattnet.

Vi rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat laboratorium. Laboratorier som är ackrediterade hittar du på Swedacs webbplats. Synlab som finns i Linköping är ett ackrediterat laboratorium.

Vid problem med vattenkvaliteten

Vanlig orsak till dåligt vatten är otät brunn och inläckage från närliggande avlopps- eller gödselanläggning. Det finns även naturliga orsaker som orsakas av den jordart eller berggrund där brunnen är anlagd.

Om det visar sig att vattnet inte är tjänligt behöver du ta hjälp av någon kunnig konsult som kan ge råd om lämpliga åtgärder. Efter åtgärder bör nya prover tas för att se om vattnet är tjänligt.

Mer information på Egen brunn

Utförlig information om orsaker till problem med vattenkvalitet och råd om hur du ska sköta och kontrollera din vattenanläggning finns på Livsmedelsverkets webbplats Egen brunn.

Rent vatten är livsviktigt för hälsan

Filmen nedan är framtagen av SGU och visar på vikten av att den som är brunnsägare provtar vattnet i den egna brunnen. Och, för den som ska borra ny brunn, hur viktigt det är att använda certifierad brunnsborrare.

Radon i vatten

Vatten från bergborrade brunnar kan innehålla radon som kan vara skadligt för din hälsa. Mer information om radon i vatten finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Verksamheter med egen brunn

Om du hyr ut till fler än två permanenthushåll eller har en livsmedelsverksamhet som använder vatten från en egen brunn, måste du anmäla detta till Miljöavdelningen.

Du är även skyldig att följa Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Du hittar mer information om anmälan av livsmedelsverksamhetet på sidan:

Övrig information

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021