Hoppa till huvudinnehåll

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

Utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (VA) är en prognos för när Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken bedömer att utredningar och eventuella åtgärder inom olika bebyggelsegrupper kommer att ske.

Utbyggnadsplanen omfattar endast bebyggelsegrupper som idag helt saknar allmänt vatten och avlopp. Det är viktigt att understryka att det är en prognos och att den kan förändras över tid. Prognosen förutsätter bland annat att tillräckliga resurser finns inom kommunen och hos VA-huvudmannen för att projekten ska kunna drivas. Det förutsätter också att alla typer av myndighetsbeslut, såsom detaljplaner, ledningsrätter etcetera inte överklagas.

Utbyggnad av VA i en bebyggelsegrupp inleds med en förstudie/utredning där frågan om kommunal utbyggnadsskyldighet slutligt hanteras. Om det bedöms att kommunen har ett ansvar vidtar många gånger ett arbete med framtagande av ny detaljplan för området eller nya områdesbestämmelser. Först när dessa delar är färdiga och har vunnit laga kraft kan Tekniska verken inleda utbyggnad.

Innan utbyggnaden inleds fattar kommunfullmäktige beslut om vilka fastigheter som kommer att ligga inom det område som kommunen anser att man har ett lagstiftat ansvar för utbyggnad av allmänt VA, det så kallade verksamhetsområdet. Fastigheter och byggnader som ligger utanför verksamhetsområdet kommer också, i mån av kapacitet,

VA-utbyggnadsplan 2022-2037

Vimarka

Vimarkaområdet identifierades 2017 som en bebyggelsegrupp där kommunen bedöms ha ett ansvar för utbyggnad av allmänt VA. Det betyder att det allmänna nätet för avlopp och dricksvatten kommer till området.

Beslut om utökning av verksamhetsområdet fattades av Kommunfullmäktige i december 2021. Tekniska verken i Linköping AB har därefter inlett arbete med projektering av utbyggnadsprojektet.

Utbyggnaden sker i två etapper. Etapp 1 påbörjas preliminärt hösten 2023 och pågår under 2024. När det gäller etapp 2 så påbörjas den efter att detaljplanearbetet är avslutat. Preliminärt förväntas beslut om antagande ske vintern 2023/2024. 

Om du är intresserad av att bygga i området är det bättre att vänta tills ledningarna är på plats.

Det är Tekniska verken som sköter arbetet med ledningarna och kommande drift.

Sätra fritidsby

Ny detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021. Detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet och planen vann laga kraft december 2021.

Beslut om utökning av verksamhetsområdet har fattats av Kommunfullmäktige i augusti 2022. Nu inleder Tekniska verken slutprojektering och utbyggnad. Preliminärt bedöms grävarbete inledas under 2024 och pågå under 2025.

Roxenbaden

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019 en ny detaljplan för Roxenbaden. Antagandet överklagades och detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen. Kommunen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet togs inte upp för prövning och detaljplanen har därmed blivit upphävd.

Kommunen och Tekniska verken har genomfört en utredningn angående utbyggnad VA-nätet i Roxenbaden. Den 5 december 2023 tog kommunfullmäktige beslut om VA-nätet ska byggas ut.

Du kan läsa mer hos Tekniska verken via länken nedan.

Fjällaområdet

Arbete med förstudie är förskjutet. Förstudien beräknas vara färdig under 2025.

Förstudien ska bland annat besvara följande frågor:

  • För vilka delar av bebyggelsen gäller kommunalt ansvar för utbyggnad av allmänt VA?
  • Hur påverkas befintliga detaljplaner och vad säger översiktsplanen om området? Vilka detaljplaner behöver uppdateras och vilka nya behöver skapas?

Sannolikt kommer det bli aktuellt med en eller flera nya detaljplaner i området. Utbyggnad inom sådana områden kommer ske efter det att planen vunnit laga kraft. Under 2024 beräknas utredningar kopplat till val av VA-teknik och efterföljande projektering inledas. Då området är stort kommer utbyggnad av VA pågå under en lång tid.

Unön

Arbete med ny detaljplan beräknas inledas 2026. Preliminär starttid för VA-utbyggnad är 2028. Den beräknas pågå fram till och med 2029.

Skinnarhagen, Kristineberg, Svensberg och Holmen

Förstudie beräknas inledas som tidigast 2030.

Senast uppdaterad den 6 december 2023