Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Fogdegatan 60A

Välkommen till förskolan Fogdegatan 60A och 60B! Förskolan består av fyra avdelningar; Östra, Västra, Norra samt Södra som är den mindre byggnaden. Gården är gemensam för de båda husen. Förskolan har egen kokerska. Vi vill ge varje barn goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

FSK Fogdegatan 60 A

Förskolan Fogdegatan 60A lägger vi stor vikt vid barnens språkutveckling på såväl svenska som barnens modersmål.

Språkutveckling

Vår förskola ligger i ett mångkulturellt område och därför lägger vi stor vikt vid barnens språkutveckling på såväl svenska som barnens modersmål. För att främja barnens språkutveckling använder vi oss av ett varierat material som till exempel flanosagor, ordbilder, sångpåsar samt rim och ramsor.

Barnens delaktighet och inflytande

Vi anser att alla barn är kompetenta och vi tycker att det är viktigt att ta tillvara på varje barns åsikter och tankar. Därför utgår vi från deras intressen, förmågor och förutsättningar i vår pedagogiska verksamhet.

Lära i leken 

Barn lär genom lek och därför har leken en central roll hos oss. Vi pedagoger deltar aktivt i barnens lek för att stimulera och stödja deras utveckling. Genom att vara ständigt närvarande kan vi ta tillvara spontana lärtillfällen som uppkommer under dagen.

Pedagogiska miljöer 

Vi vet att barn lär sig olika saker i olika miljöer. Vår innemiljö ska locka till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Därför anpassar vi kontinuerligt lekmiljön utifrån barnens behov och intressen. Vi har en varierad utemiljö som erbjuder barnen många utmaningar och går ut varje dag. Vi ser också vikten av att låta våra barn utmanas av andra miljöer. Därför använder vi vår närmiljö och gör utflykter så ofta vi har möjlighet.

Samarbete

På Fogdegatan 60 arbetar vi pedagoger aktivt för att utveckla ett bra samarbete mellan avdelningarna. Vi skriver gemensamma mål för hela huset och vi för gemensamma diskussioner kring vår verksamhet samt barnens utveckling och lärande.

Föräldrasamverkan på förskolan

Föräldramöten

Förskolorna bjuder in till föräldramöten 1-2 gånger per år. Detta innebär en möjlighet för vårdnadshavare att få ta del av hur förskolan arbetar med undervisning utifrån målen i förskolans läroplan.

För att göra vårdnadshavare delaktiga i barnens utbildning bjuds vårdnadshavare även in till drop-in och familjefest.

Studiedagar på förskolan Fogdegatan 60A

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Onsdag 31 januari, 2024
  • Tisdag 21 maj, 2024

Hösten 2024

  • Tisdag 10 september, 2024
  • Fredag 22 november, 2024

Våren 2025

  • Tisdag 28 januari, 2025
  • Torsdag 22 maj, 2025

Senast uppdaterad den 27 mars 2024